Komunikaty OSP

4 czerwca 2012, 00:00

28 maja 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośród 41 sygnatariuszy dokumentu znalazł się PSE Operator. W imieniu zarządu spółki podpis pod deklaracją złożył Kazimierz Kułaga, członek zarządu. Gospodarzem uroczystości była Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie uroczystości powiedziała - Dokument wskazuje najważniejsze...

Więcej...

1 czerwca 2012, 00:00

Informujemy, że PSE Operator S.A. z dniem 1 czerwca 2012 roku rozszerzył zakres udostępnianych informacji o dane dotyczące godzinowej generacji w źródłach wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedmiotowe dane są dostępne na stronie internetowej OSP, pod adresem: www.pse.pl . w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Raporty dobowe o pracy KSE.

Więcej...

16 maja 2012, 00:00

W dniu 14 maja 2012 r. w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk, będącej własnością PSE Operator SA, wystąpiły zakłócenia, które spowodowały krótkotrwałe ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej dla części odbiorców znajdujących się na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator - Oddział Gdańsk.Bezpośrednio po wystąpieniu zakłóceń służby techniczne PSE Operator SA i Energa Operator SA przystąpiły do...

Więcej...

24 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator dołączył do grona firm zrzeszonych w Pracodawcach RP. 23 kwietnia br. miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy PSE Operator reprezentowanym przez Henryka Majchrzaka, prezesa spółki oraz Pracodawcami RP reprezentowanymi przez Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję o dołączeniu do elitarnej organizacji podjął na posiedzeniu 8 marca 2012 roku,...

Więcej...

4 kwietnia 2012, 14:01

PSE Operator S.A. informuje, iż dnia 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbędą się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami (ang. Network Code for Capacity Allocation and Congestion Management — CACM) . Celem warsztatów jest przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu oraz omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie. Do udziału w warsztatach zaproszeni...

Więcej...

26 marca 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer. 1.0. Dokument ten jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych przystępujących do przekazywania z wykorzystaniem systemu SWI-RT danych o obiektach elektrownianych do planów koordynacyjnych średniookresowych i...

Więcej...

23 marca 2012, 00:00

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez osoby trzecie prawa do dysponowania nieruchomością PSE Operator SA na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Niniejsza Informacja adresowana jest przede wszystkim do podmiotów (przedsiębiorców), eksploatujących urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej lub urządzenia infrastruktury...

Więcej...

6 marca 2012, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o rozpoczęciu z dniem 1 marca br. przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) społecznych konsultacji w zakresie projektu Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej - edycja 2012 (ang. Ten Years Network Development Plan 2012 - TYNDP ), w tym m.in. Regionalnych Planów Inwestycyjnych dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Kontynentalnej Środkowo-Wschodniej. Termin zgłaszania uwag przez zainteresowane strony mija 26 kwietnia br. Jednocześnie przypominamy o trwających do dnia 20 marca br....

Więcej...

9 lutego 2012, 00:00

We wtorek — 7 lutego 2012 r. w okresie wieczornego szczytu obciążenia (godz.17:30) wystąpiło kolejne maksymalne zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc, które wyniosło 25 845 MW . Zapotrzebowanie ze szczytu wieczornego jest najwyższym w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie odnotowano dnia 06.02.2012 i wyniosło 25 777 MW. W 2011 r. maksymalne...

Więcej...

22 grudnia 2011, 00:00

Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners AISBL (CEEP) obradująca w Berlinie 12 grudnia br. przyjęła PSE Operator w poczet swoich członków. 1 stycznia 2012 r. Spółka zyska statut członka rzeczywistego CEEP. CEEP, z siedzibą w Brukseli, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

20 grudnia w siedzibie PSE Operator zawarto kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Umowy podpisane przez PSE Operator z Instytutem Nafty i Gazu dotyczą realizacji projektów Budowy linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz Budowy linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów, stanowiących część projektu...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 15 grudnia 2011 r. nr DPK-4320-1(4)/2011/LK zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników systemu z sieci elektroenergetycznych oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci (dalej „IRiESP -...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-37(13)/2011/4988/VIII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 168/2011 (1103). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne,...

Więcej...

19 grudnia 2011, 00:00

Jury konkursu grantowego Sieć dobrych pomysłów wyłoniło siedem najlepszych projektów promujących racjonalne wykorzystanie energii i zwiększających efektywność energetyczną. Projekty zostały nadesłane z czterech gmin biorących udział w konkursie: gminy Łomża, Siedlce, Ełk oraz miasta i gminy Chęciny. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez PSE Operator S.A. na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Opowiedzianego Biznesu...

Więcej...

9 listopada 2011, 00:00

lsce" PSE Operator S.A. zaprasza na seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce", które odbędzie się w auli w siedzibie PSE Operator S.A. w dniu 16 listopada 2011 o godz. 11.00. Celem seminarium jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia. Agenda seminarium : Wprowadzenie Przedstawienie koncepcji aktywnego...

Więcej...

12 października 2011, 00:00

PSE Operator uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone "Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii" . Wytyczne zostały opracowane w celu wypełnienia obowiązku nałożonego postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne" z późniejszymi zmianami oraz zapisami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Art. 15b. Prawa Energetycznego...

Więcej...

7 października 2011, 20:12

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 26 sierpnia 2011 r., OSP zakończył w dniu 16 września 2011 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP-Korzystanie"). W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt. I.D.2.6 e) Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

12 września 2011, 00:00

PSE Operator podpisał z powiatem łomżyńskim oraz gminą Łomża porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji - budowy stacji elektroenergetycznej na terenie gminy Łomża. Uroczystość miała miejsce 12 września 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, a w wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan oraz wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. PSE Operator reprezentował prezes zarządu spółki Henryk Majchrzak, natomiast ze strony starostwa podpisy...

Więcej...

12 września 2011, 00:00

omża 12 września 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę linii 400kV Ełk — Łomża pomiędzy PSE Operator a konsorcjum firm PBE ELBUD Warszawa oraz PBE ELBUD Katowice. W wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan i wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, a także władze powiatu oraz gminy. PSE Operator reprezentował prezes zarządu spółki...

Więcej...

5 września 2011, 00:00

Od 2009 r. jedyna europejska organizacja zrzeszająca 41 OSP — ENTSO-E oraz europejskie organizacje Regulatorów ERGEG/ACER zaangażowane są w proces uzgodnień i opracowania Wytycznych Ramowych oraz Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci. W marcu br. ACER opublikował do publicznych konsultacji Projekt Wytycznych Ramowych w zakresie przyłączeń do sieci (ang. Framework Guidelines on Electricity Grid Connections). W ślad za tym ENTSO-E opublikowało nieformalny — pilotażowy...

Więcej...