Komunikaty OSP

15 listopada 2012, 00:00

Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zawarły w dniu 15 listopada br. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany.Budowa nowego bloku w Elektrowni Pomorzany jest realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespól Elektrowni Dolna Odra. Jest to projekt modernizacyjny,...

Więcej...

8 listopada 2012, 00:00

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 października 2012 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), w dniu 25 października 2012 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Bilansowanie, określonych w projekcie Karty aktualizacji CB/3/2012. W...

Więcej...

8 listopada 2012, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE...

Więcej...

7 listopada 2012, 16:03

W związku z wypowiedzią Jarosława Zielińskiego — posła na Sejm RP, przekazaną do mediów 29października 2012 r. oraz sugestiami kierowanymi pod adresem PSE Operator i Wykonawcy działającego na rzecz PSE Operator, informujemy co następuje. Nieprawdziwie jest stwierdzenie, iż budowa mostu energetycznego Polska — Litwa traci sens z powodu wstrzymania budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka. Przyłączenie nowego bloku Elektrowni Ostrołęka nie jest objęte zakresem Projektu Polska-Litwa. Połączenie Polska-Litwa jest...

Więcej...

6 listopada 2012, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 6 listopada 2012 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 17 września 2012 r., zakończył w dniu 2 października 2012 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

26 października 2012, 00:00

PGE Energia Odnawialna S.A. otrzymała w dniu 25 października br. od PSE Operator S.A. warunki przyłączenia farmy wiatrowej na morzu o mocy 1045,5 MW. PSE Operator S.A. określił warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1045,5 MW. Jej inwestorem jest Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o., spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A. Morska farma wiatrowa Baltica-3 ma być realizowana etapowo, a przyłączenie do...

Więcej...

19 października 2012, 00:00

Bezpieczne rezerwy mocy przed okresem zimowym. W związku z artykułem opublikowanym w dniu 19.10.2012 roku w Dzienniku Gazeta Prawna pod alarmującym tytułem „Zimą będzie brakować prądu”, PSE Operator informuje: Rezerwy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym są na poziomie wystarczającym do zachowania norm wynikających z regulacji systemowych. Planowany bilans mocy na okres...

Więcej...

18 października 2012, 00:00

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa skrócona:...

Więcej...

15 października 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane "Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.5". Dokument jest wynikiem prac zespołu PTPiREE. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 października 2012, 00:00

PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), nawiązując do Komunikatu dotyczącego przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia: Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie) oraz; Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie), uprzejmie informuje, iż kontynuując prace nad...

Więcej...

17 września 2012, 00:00

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie.Projekt Karty aktualizacji został w dniu 17 września 2012 r. zamieszony na stronie...

Więcej...

31 sierpnia 2012, 00:00

PSE Operator S.A. i Affärsverket svenska kraftnät (OSP Szwecji) informują, iż w dniu 31 sierpnia 2012 r. zakończony został proces przekształcenia połączenia stałoprądowego łączącego systemy przesyłowe Polski i Szwecji w połączenie transgraniczne w pełni operatorskie. Połączenie to stanowi od teraz współwłasność operatorów polskiego i szwedzkiego, co jest zgodne z preferowanym w UE modelem działania transgranicznych połączeń. Od...

Więcej...

31 lipca 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.: Zatwierdził zawarte w Karcie Aktualizacji nr CB/4/2012 zmiany IRiESP-Bilansowanie w zakresie zasad wyznaczania Ceny rozliczeniowej pozycji kontraktowej (CRK), stosowanej w rozliczeniach Jednostek Grafikowych Źródeł Wiatrowych (JG ZW ), oraz odmówił zatwierdzenia zmian IRiESP-Bilansowanie w zakresie wprowadzenia maksymalnej wartości ceny...

Więcej...

25 lipca 2012, 00:00

W związku z pożarem w Elektrowni Turów w Bogatyni, który miał miejsce 24 lipca 2012 r. PSE Operator informuje, iż aktualnie posiada rezerwy mocy niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzisiejsze zapotrzebowanie w szczycie obciążenia wyniosło 20 159 MW. Dostępne rezerwy mocy ponad zapotrzebowanie wyniosły 520 MW w pracujących...

Więcej...

12 lipca 2012, 00:00

mitowana 13 lipca 2012 r. w redakcji "Polityki" w Warszawie odbędzie się debata pt. "Inwestycje w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r." W dyskusji wezmą udział m.in. Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz Adam Szurlej z Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwo Gospodarki, prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej oraz...

Więcej...

12 lipca 2012, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie procesu konsultacji: projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

5 lipca 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 8 czerwca 2012 r., zakończył w dniu 22 czerwca 2012 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

22 czerwca 2012, 00:00

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował 12.06.2012 r. zasady stanowienia kosztów działalności przesyłowej do roku 2015 - tzw. taryfę wieloletnią. Do roku 2015 taryfy PSE Operator nadal będą opracowywane i zatwierdzane na okres jednego roku, natomiast wysokość kosztów uzasadnionych, przyjmowanych do kalkulacji stawek opłat na kolejne lata, ustalana będzie na podstawie zaakceptowanych zasad. Taryfa wieloletnia zawiera...

Więcej...

14 czerwca 2012, 00:00

12 czerwca br. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator został wybrany na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE). Zebranie Członków PK ŚRE wybrało Prezesa PSE Operator do Rady Zarządzającej, która następnie dokonała jego wyboru na stanowisko Przewodniczącego. Rada Zarządzająca wybrała także dwóch wiceprzewodniczących: Zbigniewa Bickiego, prezesa zarządu Energy Management & Conservation...

Więcej...

8 czerwca 2012, 00:00

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty...

Więcej...