Komunikaty OSP

19 lipca 2006, 15:18

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie raportu Komisji ds. awarii systemowej z dnia 26 czerwca 2006 roku powołanej decyzją Zarządu PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o awarii...

Więcej...

19 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. publikuje informację o zagrożeniach w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w lipcu 2006 Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o zagrożeniach...

Więcej...

13 lipca 2006, 00:00

Od 1 czerwca 2006 r. rynek bilansujący energii elektrycznej funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi przez operatora systemu przesyłowego w części instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Do najistotniejszych z wdrożonych nowych rozwiązań należy zaliczyć zmiany dotyczące: rozliczeń energii bilansującej planowanej, energii awarii oraz energii ograniczeń elektrownianych, zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia: CROs i CROz i odstąpienie od stosowania strefy...

Więcej...

10 lipca 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że począwszy od dnia 12.07.2006 zaprzestaje jednoczesnego wysyłania dokumentów BPKDH i BPKDH_t.Od dnia 12.07.2006 do Operatorów Rynku wysyłany będzie tylko jeden dokument o kodzie BPKDH (obecny dokument BPKDH_t ). W nowym dokumencie zmieni się ponadto nazwa jednego z tagów z BPKDH_t na BPKDH. Do publikowanego komunikatu, na stronie internetowej OSP www.pse.pl , załączone...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Awaria napięciowa, która wystąpiła w dniu 26.06.2006 i objęła swym zasięgiem znaczny obszar kraju wynikała z deficytu mocy biernej w północnej i centralnej części KSE. Na jej powstanie podstawowy wpływ miały awaryjne odstawienia zlokalizowanych w tym rejonie źródeł mocy biernej oraz utrzymujące się wysokie temperatury powodujące maksymalne wykorzystanie przez odbiorców urządzeń chłodzących (wentylatory, klimatyzatory), które pobierają znaczne ilości mocy biernej. Zdarzenie, aczkolwiek...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.pse.pl został opublikował w wersji angielskojęzycznej, nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.Publikowany w wersji angielskojęzycznej dokument, jest tłumaczeniem opublikowanego w języku polskim w dniu 11 maja 2006 r. na stronie internetowej OSP (wraz ze stosownym...

Więcej...

3 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. w dalszym ciągu prowadzi szczegółowe badania dla pełnego wyjaśnienia przebiegu awarii napięciowej w dniu 26.06. br. W oparciu o analizę danych zarejestrowanych w systemach komputerowych OSP oraz udostępnionych danych zarejestrowanych w elektrowniach możliwe jest już określenie przyczyn awarii. W wyniku znacznych ubytków awaryjnych w elektrowniach i znacznie wyższego od planowanego przebiegu zapotrzebowania w KSE na...

Więcej...

30 czerwca 2006, 11:58

Uprzejmie informujemy o działaniach podejmowanych przez PSE-Operator S.A. związanych z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. IRiESP, której część - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 lutego 2006 r. Obowiązek opracowania i wdrożenia IRiESP jest nałożony na Operatora przez ustawę - Prawo energetyczne. Jako przedsiębiorstwo...

Więcej...

23 czerwca 2006, 00:00

gii\" Publikujemy treść prezentacji PSE-Operator - Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii - wygłoszonej podczas debaty - Okrągły stół \"ŚWIATA ENERGII\" 2006 Polski rynek energetyczny na rok przed pełną liberalizacją, która odbyła się 22 czerwca 2006 r. w Warszawie Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

31 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo akceptowanego ratingu nadanego przez jedną z honorowanych przez PSE-Operator S.A. agencji ratingowych.PSE-Operator S.A. honoruje oceny ratingowe...

Więcej...

31 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, PSE-Operator S.A. opracował nowe wzory dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, tj.: Wzór gwarancji bankowej; Wzór gwarancji ubezpieczeniowej; Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu rozliczeń płatności za...

Więcej...

29 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu wytwórca - elektrociepłownia oraz odbiorca końcowy.Powyższe standardy umów zostały zatwierdzone przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl . ...

Więcej...

17 maja 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 17.05.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE wer. 6.0.Opublikowana procedura w stosunku do wersji poprzedniej zawiera zmiany związane z wdrożeniem Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

15 maja 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dnia 15 maja 2006 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji \"4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.\" Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 116/33/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 4 maja 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 16 maja 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji...

Więcej...

11 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu wytwórca systemowy oraz przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną. Powyższe standardy umów zostały zatwierdzone przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej...

Więcej...

11 maja 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej http://www.pse.pl został opublikowany poprawiony Załącznik B do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0.Załącznik ten w stosunku do wersji opublikowanej w dniu 28.04.2006 zawiera zmianę w schemacie XSD dokumentu RHER. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wersja 3.0.Wersja ta zawiera zmiany związane z publikacją Standardów technicznych systemu SOWE 4.0. Zmiany opisane w instrukcji wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 4.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 2.0.Standardy zawierają zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w opisie...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 7.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 3.0.Standardy zawierają zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w...

Więcej...

13 kwietnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Spółka Dystrybucyjna.Powyższy, nowy standard ww. umowy, został zatwierdzony przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod...

Więcej...