Komunikaty OSP

2 lipca 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa skrócona:...

Więcej...

30 czerwca 2009, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-23(2)/2009/JB z dnia 24 czerwca 2009 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr...

Więcej...

17 czerwca 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 26 maja 2009 r., zakończył w dniu 9 czerwca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie...

Więcej...

9 czerwca 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 9 czerwca 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym...

Więcej...

26 maja 2009, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 26 maja 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie,...

Więcej...

21 maja 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

17 marca 2009, 00:00

Uwzględniając postulaty zgłaszane przez uczestników rynku energii elektrycznej Operator Systemu Przesyłowego (OSP) przedstawia koncepcję rozwiązań dotyczących wprowadzenia na Rynku Bilansującym obsługi zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego. Koncepcja ta została zawarta w dokumencie pt.: „ Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego” (dalej „Dokument”), który w dniu 17 marca 2009 r. został zamieszczony, wraz z...

Więcej...

3 marca 2009, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 kwietnia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do...

Więcej...

23 lutego 2009, 00:00

Publikujemy raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo - energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Świadomi znaczenia naszych obowiązków, przesłanie tego Raportu dedykujemy wrażliwym na dobro Polski ludziom mającym wpływ na bieg rzeczy.AUTORZY RAPORTU: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Izba Gospodarcza Gazownictwa Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Towarzystwo Rozwoju...

Więcej...

19 lutego 2009, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podpisały z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej umowę ramową o współpracy. Jest to kolejna umowa PSE Operatora z krajową jednostką naukowo-badawczą mająca zapewnić spółce wsparcie w realizacji statutowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego. W ramach podpisanej umowy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej może...

Więcej...

15 stycznia 2009, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) Na podstawie punktu 5.3.1.7.2.4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), Operator Systemu Przesyłowego informuje, że wartość rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2008 rok wynosi: 71,52924367 zł/Mg CO 2 ...

Więcej...

7 stycznia 2009, 00:00

Zważywszy na: 1. Fakt, iż postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia Taryfy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. na 2009 r. nie zostało zakończone (nie została wydana decyzja przez Prezesa URE) i tym samym nowa Taryfa nie została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r., 2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009...

Więcej...

5 stycznia 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z przyjętym planem, poczynając od 1 stycznia 2009 roku realizacja procesów rynku bilansującego odbywa się według nowych procedur, określonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Tym samym, w zakresie administrowania rynkiem bilansującym zostały wdrożone obowiązujące od tej daty zasady bilansowania zawarte...

Więcej...

29 grudnia 2008, 14:26

OSP informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzone zostaną zmiany w standardach technicznych WIRE i SOWE związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie. Sposób wprowadzenia zmian został szczegółowo omówiony na konsultacjach dla Operatorów Rynku i Dostawców systemów WIRE/UR, SOWE/EL, które odbyły się w dniu 3 grudnia 2008 r. w siedzibie OSP. Jednocześnie w nawiązaniu do powyższych konsultacji, OSP przypomina, że w aktualnie obowiązujących dokumentach SOWE wer. 5.0....

Więcej...

23 grudnia 2008, 00:00

Zważywszy na: 1. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 wydany w dniu 19 grudnia 2008 r., zwany dalej \"Komunikatem\",2. Przepis art. 12 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej stanowiący, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kalkuluje stawkę opłaty przejściowej na dany rok kalendarzowy, ...

Więcej...

22 grudnia 2008, 00:00

tycznych Berlin, 22 grudnia 2008 r. Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): Verbund APG, TIWAG-Netz, VKW Netz (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, E.ON Netz, RWE TSO, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Wymienieni OSP - działający na obszarze zamieszkanym przez 170 milionów osób - uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów...

Więcej...

9 grudnia 2008, 12:35

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postanowieniami Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie), dotyczącymi Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego poprzez które jest reprezentowany zbiór Punktów Dostarczania Energii (PDE) należących do...

Więcej...

8 grudnia 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0. oraz Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wer. 4.0. Standardy oraz Instrukcja zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz...

Więcej...

8 grudnia 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 9.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych wobec systemu WIRE. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie obejmują: modyfikację...

Więcej...

4 grudnia 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...