Komunikaty OSP

19 lutego 2009, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podpisały z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej umowę ramową o współpracy. Jest to kolejna umowa PSE Operatora z krajową jednostką naukowo-badawczą mająca zapewnić spółce wsparcie w realizacji statutowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego. W ramach podpisanej umowy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej może...

Więcej...

15 stycznia 2009, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) Na podstawie punktu 5.3.1.7.2.4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), Operator Systemu Przesyłowego informuje, że wartość rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC CO2 ) dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2008 rok wynosi: 71,52924367 zł/Mg CO 2 ...

Więcej...

7 stycznia 2009, 00:00

Zważywszy na: 1. Fakt, iż postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia Taryfy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. na 2009 r. nie zostało zakończone (nie została wydana decyzja przez Prezesa URE) i tym samym nowa Taryfa nie została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r., 2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009...

Więcej...

5 stycznia 2009, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z przyjętym planem, poczynając od 1 stycznia 2009 roku realizacja procesów rynku bilansującego odbywa się według nowych procedur, określonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Tym samym, w zakresie administrowania rynkiem bilansującym zostały wdrożone obowiązujące od tej daty zasady bilansowania zawarte...

Więcej...

29 grudnia 2008, 14:26

OSP informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzone zostaną zmiany w standardach technicznych WIRE i SOWE związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie. Sposób wprowadzenia zmian został szczegółowo omówiony na konsultacjach dla Operatorów Rynku i Dostawców systemów WIRE/UR, SOWE/EL, które odbyły się w dniu 3 grudnia 2008 r. w siedzibie OSP. Jednocześnie w nawiązaniu do powyższych konsultacji, OSP przypomina, że w aktualnie obowiązujących dokumentach SOWE wer. 5.0....

Więcej...

23 grudnia 2008, 00:00

Zważywszy na: 1. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 wydany w dniu 19 grudnia 2008 r., zwany dalej \"Komunikatem\",2. Przepis art. 12 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej stanowiący, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kalkuluje stawkę opłaty przejściowej na dany rok kalendarzowy, ...

Więcej...

22 grudnia 2008, 00:00

tycznych Berlin, 22 grudnia 2008 r. Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): Verbund APG, TIWAG-Netz, VKW Netz (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, E.ON Netz, RWE TSO, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Wymienieni OSP - działający na obszarze zamieszkanym przez 170 milionów osób - uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów...

Więcej...

9 grudnia 2008, 12:35

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postanowieniami Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie), dotyczącymi Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego poprzez które jest reprezentowany zbiór Punktów Dostarczania Energii (PDE) należących do...

Więcej...

8 grudnia 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0. oraz Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wer. 4.0. Standardy oraz Instrukcja zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz...

Więcej...

8 grudnia 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 9.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych wobec systemu WIRE. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie obejmują: modyfikację...

Więcej...

4 grudnia 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

1 grudnia 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2009, 2010 i 2011 r. PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz...

Więcej...

25 listopada 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 25.11.2008 zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0. — wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 4.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych w systemie...

Więcej...

25 listopada 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 25.11.2008 zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 9.0. - wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 5.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych wobec...

Więcej...

21 listopada 2008, 14:05

W dniu 21 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza LitPol Link powołała nowy Zarząd zgodnie z nominacjami udziałowców Spółki. Prezesem LitPol Link został Jaroslav Neverovic. Jest on absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2001 roku otrzymał tytuł magistra na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Posiada doświadczenie w pracy w bankowości, między innymi był...

Więcej...

21 listopada 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 21 listopada 2008 r. dot. Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 21 listopada 2008 r., postanowił: zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zm. późn. decyzjami) poprzez...

Więcej...

21 listopada 2008, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/7/2008”), został opracowany i...

Więcej...

6 listopada 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2008 roku na stronie internetowej został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych standard: Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV . Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna zamieszczona została na stronie PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej/Standardy STACJI ELEKTROENEGETYCH . Jednocześnie, zwracamy się z...

Więcej...

4 listopada 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów...

Więcej...

22 października 2008, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 19 września 2008 r., zakończył w dniu 10 października 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ­- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...