Komunikaty OSP

20 września 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Pani Małgorzata Klawe, reprezentująca w UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) PSE Operator S.A. w drodze głosowania wybrana została na stanowisko wiceprezydenta tej organizacji.UCTE jest organizacją zrzeszającą europejskich operatorów systemów przesyłowych. Polski system elektroenergetyczny już w roku 1995 stał się częścią połączonych...

Więcej...

9 sierpnia 2006, 00:00

Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich miesięcy, związane z trudnymi warunkami prowadzenia pracy systemu elektroenergetycznego, PSE-Operator S.A. podjął decyzję o nawiązaniu ramowej współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.W wyniku obiecujących wstępnych rozmów przewiduje się, że pierwsze zlecenie w ramach zawieranej umowy będzie obejmowało przygotowanie ekspertyzy nt. warunków i stanu pracy systemu oraz oceny działań podejmowanych...

Więcej...

28 lipca 2006, 00:00

Podejmowane w ostatnim okresie przez PSE-Operator działania interwencyjne pozwoliły na bezzakłóceniową pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.Z uwagi na zdecydowanie pogorszone warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie tego lata, PSE-Operator nie może wykluczyć podejmowania takich działań również w najbliższej przyszłości. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

27 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. publikuje listę zagadnień związanych z obecną sytuacją w krajowym systemie przesyłowym, spowodowaną warunkami pogodowymi. Czy w związku falą upałów, która "pogarsza warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego", mieszkańcom Polski oraz zakładom produkcyjnym grożą ograniczenia w dostawach prądu? Jak przebiega procedura wprowadzenia ograniczeń w dostawach prądu? Co to są stopnie zasilania, na czym polega oraz czym skutkuje ich...

Więcej...

26 lipca 2006, 00:00

WN\" Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 26 Lipca 2006r. w sprawie aktualizacji w ramach standardów stacji \"Standardu budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych WN\" Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 207/59/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 20 Lipca 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 26 Lipca 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany wymieniony poniżej dokument:...

Więcej...

24 lipca 2006, 00:00

W związku z pogarszaniem się warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (szczegółowy opis zawarty w informacji z dnia 23 lipca 2006 r.) PSE-Operator S.A. jako Operator System Przesyłowego podjął decyzję o redukcji w dniach 26 - 28 lipca 2006 r. udostępnionych w przetargu rocznym zdolności przesyłowych dla eksportu. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 lipca 2006, 15:46

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że fala upałów obejmująca obszar całego kraju powoduje dalsze pogarszanie warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

19 lipca 2006, 15:18

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie raportu Komisji ds. awarii systemowej z dnia 26 czerwca 2006 roku powołanej decyzją Zarządu PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o awarii...

Więcej...

19 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. publikuje informację o zagrożeniach w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w lipcu 2006 Dokumenty do pobrania: Informacja PSE-Operator S.A. o zagrożeniach...

Więcej...

13 lipca 2006, 00:00

Od 1 czerwca 2006 r. rynek bilansujący energii elektrycznej funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi przez operatora systemu przesyłowego w części instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Do najistotniejszych z wdrożonych nowych rozwiązań należy zaliczyć zmiany dotyczące: rozliczeń energii bilansującej planowanej, energii awarii oraz energii ograniczeń elektrownianych, zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia: CROs i CROz i odstąpienie od stosowania strefy...

Więcej...

10 lipca 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że począwszy od dnia 12.07.2006 zaprzestaje jednoczesnego wysyłania dokumentów BPKDH i BPKDH_t.Od dnia 12.07.2006 do Operatorów Rynku wysyłany będzie tylko jeden dokument o kodzie BPKDH (obecny dokument BPKDH_t ). W nowym dokumencie zmieni się ponadto nazwa jednego z tagów z BPKDH_t na BPKDH. Do publikowanego komunikatu, na stronie internetowej OSP www.pse.pl , załączone...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Awaria napięciowa, która wystąpiła w dniu 26.06.2006 i objęła swym zasięgiem znaczny obszar kraju wynikała z deficytu mocy biernej w północnej i centralnej części KSE. Na jej powstanie podstawowy wpływ miały awaryjne odstawienia zlokalizowanych w tym rejonie źródeł mocy biernej oraz utrzymujące się wysokie temperatury powodujące maksymalne wykorzystanie przez odbiorców urządzeń chłodzących (wentylatory, klimatyzatory), które pobierają znaczne ilości mocy biernej. Zdarzenie, aczkolwiek...

Więcej...

4 lipca 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.pse.pl został opublikował w wersji angielskojęzycznej, nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.Publikowany w wersji angielskojęzycznej dokument, jest tłumaczeniem opublikowanego w języku polskim w dniu 11 maja 2006 r. na stronie internetowej OSP (wraz ze stosownym...

Więcej...

3 lipca 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. w dalszym ciągu prowadzi szczegółowe badania dla pełnego wyjaśnienia przebiegu awarii napięciowej w dniu 26.06. br. W oparciu o analizę danych zarejestrowanych w systemach komputerowych OSP oraz udostępnionych danych zarejestrowanych w elektrowniach możliwe jest już określenie przyczyn awarii. W wyniku znacznych ubytków awaryjnych w elektrowniach i znacznie wyższego od planowanego przebiegu zapotrzebowania w KSE na...

Więcej...

30 czerwca 2006, 11:58

Uprzejmie informujemy o działaniach podejmowanych przez PSE-Operator S.A. związanych z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. IRiESP, której część - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 lutego 2006 r. Obowiązek opracowania i wdrożenia IRiESP jest nałożony na Operatora przez ustawę - Prawo energetyczne. Jako przedsiębiorstwo...

Więcej...

23 czerwca 2006, 00:00

gii\" Publikujemy treść prezentacji PSE-Operator - Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii - wygłoszonej podczas debaty - Okrągły stół \"ŚWIATA ENERGII\" 2006 Polski rynek energetyczny na rok przed pełną liberalizacją, która odbyła się 22 czerwca 2006 r. w Warszawie Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

31 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo akceptowanego ratingu nadanego przez jedną z honorowanych przez PSE-Operator S.A. agencji ratingowych.PSE-Operator S.A. honoruje oceny ratingowe...

Więcej...

31 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, PSE-Operator S.A. opracował nowe wzory dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, tj.: Wzór gwarancji bankowej; Wzór gwarancji ubezpieczeniowej; Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu rozliczeń płatności za...

Więcej...

29 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu wytwórca - elektrociepłownia oraz odbiorca końcowy.Powyższe standardy umów zostały zatwierdzone przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl . ...

Więcej...

17 maja 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 17.05.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE wer. 6.0.Opublikowana procedura w stosunku do wersji poprzedniej zawiera zmiany związane z wdrożeniem Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...