Komunikaty OSP

6 sierpnia 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP-Korzystanie\"). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wprowadzane są przede wszystkim w związku z wejściem w życie wydanego w dniu 4 maja 2007 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U....

Więcej...

3 sierpnia 2007, 00:00

W związku z wprowadzaniem zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE OSP zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostanie Państwu przedstawiony zakres zmian w systemach komunikacyjnych WIRE i SOWE oraz plan ich wdrożenia. Robocze wersje Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0 oraz Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. zostały opublikowane na stronie OSP odpowiednio w dniach 16 i 20.04.2007 r. Spotkanie...

Więcej...

30 lipca 2007, 12:12

W związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania AppGate 4.0 przez producenta tego oprogramowania, OSP przeprowadził po stronie węzła centralnego aktualizację pakietu AppGate do wersji 8.0. Aby proces aktualizacji został zakończony konieczne jest również zaktualizowanie pakietu bezpieczeństwa AppGate po stronie Operatorów Rynku. Instalację nowej wersji oprogramowania należy wykonać zgodnie z instrukcją...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. zmian IRiESP w zakresie dotyczącym rozwiązań Rynku Bilansującego, dokonanych w związku z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, wprowadzonych Kartą aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, opracował standardowe aneksy do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu,...

Więcej...

29 czerwca 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wydzieleniem się - zgodnie z art. 9d ustawy-Prawo energetyczne - operatorów systemu dystrybucyjnego ze struktur przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo oraz wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniach 27 i 28 czerwca 2007 r. zostały zawarte: nowe umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej - z dwoma...

Więcej...

25 czerwca 2007, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 25 czerwca 2007 r. dot. Karty aktualizacji nr B/3/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. postanowił: zmienić decyzję z dnia 10 lutego 2006 r. nr DPK-7102-14(5)/2006, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. nr...

Więcej...

18 czerwca 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2007 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl zostały opublikowane w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wybrane specyfikacje techniczne dla aparatów i urządzeń instalowanych w sieci przesyłowej najwyższych napięć.Powyższe standardowe specyfikacje techniczne są zamieszczone na stronie internetowej PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej/Standardowe Specyfikacje Techniczne. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie...

Więcej...

14 czerwca 2007, 00:00

W dążeniu do ciągłego usprawniania realizowanych funkcji krajowego i międzynarodowego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, mając również na uwadze udoskonalanie procesów zarządzania przepływami energii elektrycznej w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, PSE-Operator S.A. postanowił usystematyzować i rozwinąć bezpośrednią współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, podpisując dnia 12 czerwca 2007 r. umowę ramową.SEP będąc...

Więcej...

8 czerwca 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 maja 2007 r., zakończył w dniu 30 maja 2007 r. proces konsultacji zmian zawartych w projekcie Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej również \"Kartą aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie\"). Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

16 maja 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej również „IRiESP — Bilansowanie”). Zmiany te dotyczą modyfikacji rozwiązań Rynku Bilansującego w związku z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.Realizując powyższe, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP- Bilansowanie...

Więcej...

16 maja 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102-14(10)/2007, po rozpatrzeniu wniosku PSE-Operator S.A., postanowił o zmianie swojej decyzji z dnia 10 lutego 2006 r nr DPK-7102-14(5)/2006 (zmienionej decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006 oraz decyzją z dnia 29 marca 2007 r. nr DPK-7102-14(8)/2007), zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zwaną dalej...

Więcej...

20 kwietnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.04.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 4.0 Standardów...

Więcej...

16 kwietnia 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 16.04.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z dostosowaniem systemu WIRE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 7.0 Standardów...

Więcej...

30 marca 2007, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r. postanowił: zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., zmienioną decyzją nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

29 marca 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 9 marca 2007 r., zakończył w dniu 23 marca 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP—Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP—Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników...

Więcej...

23 marca 2007, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2007 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl zostaną opublikowane w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej dokumenty: \"Budynek technologiczny dla stacji...

Więcej...

12 marca 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w ramach modernizacji systemu SIRE została zweryfikowana treść komunikatów przesyłanych do Operatorów Rynku w ramach procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zaprojektowane zmiany mają na celu poprawę spójności i czytelności komunikatów, utraconą częściowo w toku licznych modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń. Zmiany te będą obowiązywać poczynając od procesu ofertowego...

Więcej...

9 marca 2007, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest korekta algorytmu wyznaczania ilości energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych.W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu...

Więcej...

21 lutego 2007, 00:00

PSE-Operator informuje, że Zespół pod kierownictwem Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej opracował \"Raport końcowy z analizy awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r.\". Raport dotyczy głównie zagadnień technicznych i zawiera opis warunków pracy systemu przed wystąpieniem awarii, ustalenia dotyczące przyczyn i przebieg awarii oraz ocenę doraźnych działań podjętych celem jej likwidacji. Ponadto, w raporcie przedstawiono wnioski i zalecenia, których realizacja jest zdaniem autorów niezbędna dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnej...

Więcej...

9 lutego 2007, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postulatami zgłaszanymi przez uczestników rynku energii elektrycznej, OSP wdrożył rozwiązanie umożliwiające rezerwowe dokonywanie zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym z wykorzystaniem systemu WIRE/RP poprzez publiczny Internet. Jednocześnie OSP zwraca uwagę, że rozwiązanie polegające na wykorzystywaniu rezerwowego systemu zgłaszania danych handlowych i technicznych WIRE/RP z użyciem publicznego...

Więcej...