Komunikaty OSP

23 stycznia 2007, 00:00

UCTE opublikowało Prognozę Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020. Według prognozy, zatwierdzone plany inwestycyjne wydają się być wystarczające by, na obszarze UCTE, zapewnić właściwy poziom wystarczalności w zakresie dostępności wytwarzania do 2010 roku.Jeżeli jednak, w najbliższym czasie, nie zostaną podjęte dalsze decyzje inwestycyjne, wystarczalność dostępności wytwarzania może być zagrożona w latach 2014-2015. Ponadto analizy wykazują, że...

Więcej...

19 stycznia 2007, 00:00

(raport z godz. 6:00) Ekstremalne warunki pogodowe (huraganowe wiatry trwające od godzin popołudniowych dnia wczorajszego oraz towarzyszące im w niektórych częściach kraju przejściowe gwałtowne burze i gradobicia) powodują znaczące utrudnienia w pracy systemu elektroenergetycznego (awaryjne wyłączenia elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych). Od godzin wieczornych dnia wczorajszego miały miejsce 33 wyłączenia elementów sieci 400 kV i...

Więcej...

29 grudnia 2006, 00:00

W związku z opracowaniem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci przesyłowej (IRiESP) dostosowanej do postanowień wynikających z art. 9g ustawy-Prawo energetyczne, PSE-Operator S.A. (OSP) opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania, dostosowane do postanowień wynikających z nowej IRiESP. Na bazie opracowanych dla poszczególnych rodzajów kontrahentów OSP i zatwierdzonych przez Zarząd PSE-Operator S.A. standardów zostały przygotowane...

Więcej...

27 grudnia 2006, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. postanowił: zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w Karcie aktualizacji nr...

Więcej...

27 grudnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 (zwanej dalej \"Kartą aktualizacji\") Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej \"IRiESP-Korzystanie\"), a w szczególności z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli sektora...

Więcej...

22 grudnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 grudnia 2006 r., zakończył w dniu 15 grudnia 2006 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\") określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem OSP zwrócił się...

Więcej...

21 grudnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-25(27)/2006/4988/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez PSE-Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. Decyzja ta została w dniu 15 grudnia 2006 r. opublikowana w Biuletynie URE nr 52/2006 (518). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza...

Więcej...

7 grudnia 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje o istotnym rozszerzeniu zakresu współpracy z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Po zawarciu pierwszej umowy ramowej z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, o czym informowaliśmy w dniu 7 sierpnia br., podpisano kolejne umowy ramowe z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Energetyki oddział Gdańsk. W trakcie uzgodnień są podobne umowy z Politechniką Śląską, Katedrą...

Więcej...

1 grudnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( www.ure.gov.pl ) Informacji w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf z dnia 27.11.2006 r., Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"). W związku z powyższym, Operator...

Więcej...

30 listopada 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl są...

Więcej...

27 listopada 2006, 15:51

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w dniu 8 listopada 2006 roku ukazał się Raport Wstępny Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w roku 2006. Tekst raportu nie został przez Zespół formalnie przyjęty, a opublikowana wersja nie została podpisana przez jej autorów. Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się z kolejną wersją \"Raportu Wstępnego Zespołu ds. Analiz zakłóceń w systemie elektroenergetycznym\" z dn. 8.11.2006 r., utwierdziliśmy się ostatecznie w...

Więcej...

21 listopada 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP - Korzystanie\"). Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie zostały zaproponowane w związku z prowadzonymi pracami i uzgodnieniami w ramach, powołanego z inicjatywy...

Więcej...

20 listopada 2006, 00:00

Publikujemy przetłumaczoną wersję informacji, dotyczącą badań awarii z 4 listopada br. Badania te, prowadzone przez UCTE, stanowią uzupełnienie dotychczasowych ustaleń E.ON Netz. Informacja pochodzi ze strony http://www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org Notatka prasowa 16 listopada 2006 Kontakt: g.maas@tennet.org Działający w...

Więcej...

17 listopada 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 17 listopada o godzinie 14:36 w Warszawie nastąpiła lokalna awaria sieci dystrybucyjnej 110 kV STOEN. Wystąpiły ograniczenia dostaw energii dla odbiorców Centrum miasta (ok. 150 MW). Poza ww. wymienionym obszarem nie wystąpiły zakłócenia pracy KSE związane z powyższą awarią. Warunki pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie są zagrożone. Dokumenty...

Więcej...

16 listopada 2006, 00:00

W związku z opublikowaniem przez Biuro Aukcyjne wartości zdolności przesyłowych oferowanych przez poszczególnych operatorów regionu Europy Środkowej dla skoordynowanego przetargu rocznego PSE-Operator informuje, że brak zdolności przesyłowych oferowanych w tym przetargu w kierunku eksportu z systemu polskiego ma wyłącznie techniczne uzasadnienie. Przy ocenie zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w przetargu rocznym wzięto pod uwagę planowany stan pracy sieci w 2007 roku oraz doświadczenia z pracy krajowego systemu...

Więcej...

10 listopada 2006, 13:57

W ostatnich dniach prasa europejska oraz CEER najwięcej uwagi poświęcają awarii z dnia 4 listopada br., która dotknęła ponad 10 milionów klientów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. W dniu 7 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) w sprawie europejskiej awarii. Rada zdecydowała o podjęciu natychmiastowych badań nad awarią na poziomie...

Więcej...

7 listopada 2006, 00:00

Publikujemy przetłumaczoną wersję dalszych informacji nt. zakłócenia w pracy systemu (UCTE) w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonych w dniu wczorajszym przez UCTE na stronie www.ucte.org Union for the Coordination of Transmission of Electricity 15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org PRESS RELEASE Contact: g.maas@tennet.org 6 November 2006 Jak sygnalizowano w dniu wczorajszym,...

Więcej...

5 listopada 2006, 00:00

PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2006 roku o godzinie 22:10 miała miejsce poważna awaria w połączonych systemach kontynentalnej części Europy (UCTE), która doprowadziła do podziału systemów UCTE.System polski pozostał w części obejmującej także systemy: czeski, słowacki, węgierski oraz części systemów austriackiego i niemieckiego. Prawdopodobną przyczyną awarii było zakłócenie wewnątrz systemu niemieckiego....

Więcej...

13 października 2006, 00:00

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów o warunkach pracy KSE w okresie letnim oraz do komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej (9 sierpnia 2006 r.), pragnę poinformować, że pierwszym efektem współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej jest weryfikacja, opracowanego przez PSE-Operator S.A. raportu wstępnego z badania awarii napięciowej w KSE, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r.Wersja elektroniczna raportu jest dostępna jako załącznik do niniejszego komunikatu. PREZES ZARZĄDU Stefania Kasprzyk ...

Więcej...

20 września 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Pani Małgorzata Klawe, reprezentująca w UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) PSE Operator S.A. w drodze głosowania wybrana została na stanowisko wiceprezydenta tej organizacji.UCTE jest organizacją zrzeszającą europejskich operatorów systemów przesyłowych. Polski system elektroenergetyczny już w roku 1995 stał się częścią połączonych...

Więcej...