Opiniowanie Suplementu do specyfikacji: WYŁĄCZNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV (nr kodowy PSE-ST.Wyłączniki_110_220_400kV/2019_Suplement/2023)
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez PSE Suplementu do specyfikacji technicznej „WYŁĄCZNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu, obejmującego doprecyzowania wymagań zawartych ww. specyfikacji technicznej (nr kodowy PSE-ST.Wyłączniki_110_220_400kV/2019).
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, które zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

Po otrzymaniu ww. oświadczenia zostanie przesłany do Państwa opracowany Suplement wraz z Kartą uwag oraz Kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną Kartę uwag oraz Kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 4 października 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 12.09.2023
  • 04.10.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów