Grupa Kapitałowa PSE


Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca (spółka posiada zamiejscowe komórki organizacyjne w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie) oraz 2 spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są również powiązane kapitałowo z trzema jednostkami z udziałem kapitału zagranicznego: LitPol Link Sp. z o.o. w likwidacji, Joint Allocation Office S.A. oraz TSCNET Services GmbH.

 

PSE Innowacje Sp. z o.o.

Spółka powstała w wyniku połączenia Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii oraz firmy EPCON.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego z zakresu analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Spółka w szczególności zajmuje się: budową nowych, a także rozwojem i modernizacją istniejących systemów informatycznych, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, prowadzeniem bieżących analiz i badań, w tym analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby planowania rozwoju oraz organizacją szkoleń służb ruchowych OSP.

 

PSE Inwestycje S.A.

Spółka PSE Inwestycje S.A. jest wyspecjalizowaną organizacją odpowiedzialną za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE S.A.

W dniu 1 stycznia 2019 r. działalność spółki została zawieszona.

 

LitPol Link Sp. z o.o w likwidacji

Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu realizacji wstępnej fazy projektu połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą i jest spółką joint venture litewskiego oraz polskiego operatora systemu przesyłowego tj. Litgrid i PSE.

W zakresie zadań spółki pozostawało przygotowanie analiz, studiów oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji. W efekcie działań spółki powstały ustalenia dotyczące ostatecznego przebiegu połączenia, jego kosztu oraz finansowania, jak również modelu działania połączenia.

Spółka LitPol Link wypełniła swoje cele poprzez realizację projektu pierwszego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, które działa od 2016 roku. Udziałowcy spółki, na zgromadzeniu wspólników 19 czerwca 2019 r. zdecydowali o postawienia spółki w stan likwidacji.
 

 

JAO S.A. - Joint Allocation Office

Udziałowcami spółki są operatorzy europejskich systemów przesyłowych: 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE).

 

TSCNET Services GmbH - Transmission System Operator Security Cooperation (TSC)