Kodeks etyki

Kodeks etyki PSE Kodeks etyki PSE opiera się na wartościach firmowych PSE - odpowiedzialności, bezpieczeństwie, współpracy, profesjonalizmie oraz transparentności, które stanowią dla pracowników spółki drogowskaz w drodze do osiągania celów, wskazując normy i zasady postępowania. Ich przestrzeganie umożliwia PSE zrównoważony rozwój, który wpisany jest w strategię Spółki oraz stanowi element budowania fundamentów zaufania kontrahentów i społeczności lokalnych. Kodeks wspomaga działania podejmowane w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy wobec firmy, a także zachowania dobrych relacji z nimi w przyszłości.

Kodeks etyki PSE jest dokumentem zawierającym normy postępowania ustanowione przez spółkę odzwierciedlające jej misję. Kodeks odnosi się do szeregu dokumentów i procedur funkcjonujących wewnątrz organizacji.

Kodeks etyki PSE, mając za podstawę normy prawne, jednocześnie kładzie nacisk na zasady, obyczaje, tradycję, które współtworzą pracownicy Grupy Kapitałowej PSE oraz wszyscy pracownicy sektora elektroenergetycznego w Polsce.

  • Przestrzegamy etyki zawodowej przy pełnym stosowaniu obowiązujących krajowych i europejskich regulacji prawnych oraz regulacji wewnętrznych.
  • Przestrzegamy Programu zgodności PSE zapewniającego równe traktowanie użytkowników systemu przesyłowego oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad realizacji zadań.
  • Szanujemy dobre obyczaje i praktyki w społecznościach, wśród których prowadzone są nasze inwestycje w sieć przesyłową. Dążymy do zbudowania partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi.
  • W opartych na szacunku do Partnerów relacjach biznesowych nie podejmujemy działań, które mogą stanowić zagrożenie dla reputacji PSE.
  • Kierujemy się zasadą poszanowania godności każdego człowieka.
  • Stosujemy się do zasad Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym  PSE.

Równocześnie z przyjęciem Kodeksu etyki, zarząd PSE powołał stanowisko Rzecznika ds. etyki, do którego zadań należy:

  • Wyjaśnianie wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów Kodeksu,
  • Udzielanie odpowiedzi, na zadane pytania dotyczące Kodeksu,
  • Udzielanie informacji Zarządowi Spółki w zakresie zgłaszanych uwag, rekomendowanie rozwiązań w obszarach objętych Kodeksem,
  • Wykonywanie czynności Rzecznika z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy Spółki, danych osobowych, informacji niejawnych.

Określone w Kodeksie standardy zachowań etycznych stanowią również wsparcie dla osób poszukujących rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, pomagają dokonywać właściwych wyborów oraz wskazują pożądane postawy i postępowanie.

Przestrzeganie Kodeksu etyki opartego na kluczowych wartościach Spółki pozwala na rozwój kultury organizacyjnej bazującej na transparentności, zaufaniu i współpracy, a w efekcie zapewnia partnerskie, profesjonalne relacje wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

Kodeks etyki skierowany jest do wszystkich pracowników PSE, niezależnie od wykonywanych zadań oraz ich miejsca w strukturze firmy.