Polityka Energetyczna siedziby centrali PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Zakres niniejszej polityki energetycznej dotyczy siedziby PSE S.A., która prowadząc działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zobowiązuje się do ciągłej poprawy swojego wyniku energetycznego poprzez:

  • identyfikowanie obszarów, w których możliwe jest ograniczenie wykorzystania i zużycia energii bez ujemnego wpływu na jakość usług i wydajność procesów technologicznych;
  • ograniczanie zużycia energii podczas realizowanych operacji i działań w siedzibie centrali PSE S.A., poprzez zapewnienie wszelkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów oraz realizacji założonych zadań energetycznych;
  • spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii, do których PSE S.A. się zobowiązały w zakresie siedziby centrali Spółki;
  • świadome monitorowanie efektywności energetycznej poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i środków technicznych;
  • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Energia wg ISO 50001;
  • prowadzenie polityki wdrażania standardów w zakresie zarządzania energią u kontrahentów i poddostawców pracujących na rzecz siedziby centrali PSE;
  • wspieranie świadomego dokonywania zakupów energooszczędnych produktów oraz usług;
  • zapewnianie, aby pracownicy i współpracownicy posiadali odpowiednią wiedzę, świadomość i kompetencje w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej;
  • zapewnienie, aby każdy pracownik i współpracownik znał, rozumiał i przestrzegał ustalonych celów i zadań w zakresie Systemu Zarządzania Energią;
  • wprowadzenie wymogu stosowania się wszystkich pracowników siedziby centrali PSE S.A. do powyższych standardów.

Długofalowym celem postawionym przed siedzibą centrali PSE S.A. jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie tworzenia katalogu dobrych praktyk w obszarze zarządzania energią, jak również edukacji pracowników i całej organizacji w obszarze efektywności energetycznej.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do okresowego wyznaczania, przeglądania i aktualizacji celów i zadań związanych z Systemem Zarządzania Energią.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna, zakomunikowana i realizowana przez pracowników siedziby centrali PSE S.A. oraz osoby pracujące na rzecz i w imieniu firmy.

Polityka Energetyczna PSE jest regularnie poddawana przeglądom i aktualizowana w miarę potrzeb.