Polityka jakości i zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PSE S.A. w Radomiu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Prowadząc swoją działalność zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju, PSE dąży do tego, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. Wspierając tę działalność PSE powołało do istnienia Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Radomiu, działające w obszarach ochrony środowiska i w środowisku pracy.

Na potrzeby realizacji powyższej działalności PSE oświadcza, że:

Wszyscy pracownicy Laboratorium zobligowani są do ciągłego i spójnego spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zapewniania jakości wyników Laboratorium.

Zarząd PSE zobowiązuje się do zapewnienia zasobów ludzkich, finansowych, technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki Jakości. Zarząd zobowiązuje także wszystkich pracowników Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Radomiu do przestrzegania wymagań i podejmowania działań w  celu ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania.