Polityka zintegrowanego systemu zarządzania BHP i ochrony środowiska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w zakresie swoich ustawowych obowiązków odpowiada za przesyłanie energii elektrycznej, bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Prowadząc swoją działalność zgodnie z zasadą Zrównoważonego Rozwoju, PSE dąży do tego, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój, z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. Szczególną naszą troską jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, gości zewnętrznych oraz personelu firm wykonawczych Spółki.

Na potrzeby realizacji powyższych celów PSE zobowiązują się do:

Zarząd PSE zobowiązuje się do zapewnienia zasobów ludzkich, finansowych, technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki. Zarząd PSE zobowiązuje także wszystkich pracowników Spółki do przestrzegania wymagań i podejmowania działań w celu ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.