Przeciwdziałamy korupcji i nadużyciom

PSE S.A. od 2012 r. utrzymuje System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom

Decyzją Zarządu PSE S.A. z dnia 20.06.2012 r. w Spółce został wdrożony System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, obejmujący całą strukturę organizacyjną i wszystkich pracowników.

Celem Systemu jest:

 • eliminacja albo minimalizacja możliwości wystąpienia zdarzenia korupcyjnego lub nadużycia, we wszystkich aspektach funkcjonowania Spółki,
 • zbudowanie wysokiego poziomu zaufania do decyzji podejmowanych w Spółce, które mają znaczenie dla jej interesariuszy,
 • sprawne dostosowywanie się PSE S.A. do zmieniających się przepisów prawa, najlepszych praktyk biznesowych i wymagań interesariuszy.

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom precyzyjnie diagnozuje miejsca występowania najpoważniejszych zagrożeń. Stanowi on kombinację zaprojektowanych rozwiązań i mechanizmów kontrolnych, które minimalizują rozpoznane ryzyka. Wszystkich pracowników Spółki w realizacji zadań i obowiązków obowiązuje Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom.

Od 2013 roku System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom regularnie poddawany był badaniu przez międzynarodowych audytorów zewnętrznych, którzy potwierdzali zgodność tegoż systemu z obowiązującymi normami.

 

Regulacje w inwestycjach GK PSE

Jednym z celów systemu Compliance ustanowionego w Grupie PSE jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka korupcji poprzez stworzenie nowoczesnej organizacji, opartej na kulturze bezpieczeństwa. Przestrzeganie zasad etyki, szacunek i dbałość o dobre imię PSE oraz ciągła poprawa kluczowych procesów - to fundamenty współczesnych organizacji. Aby działania antykorupcyjne były skuteczne muszą być oparte na zaufaniu pomiędzy pracownikami i chęci samodoskonalenia firmy.

Korupcja jest przestępstwem. Podobnie jak różnego rodzaju nadużycia, oba zjawiska są wysoce nieetyczne i negatywnie wpływającymi na dobre imię każdej firmy. Każdy z pracowników PSE jest zobowiązany do eliminowania tego zjawiska ze swojej przestrzeni zawodowej i życiowej. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą wszyscy - zarówno Członkowie Zarządu, Dyrektorzy jak i poszczególni pracownicy, dlatego w PSE:

 • wspieramy się nawzajem w celu eliminowania możliwości wystąpienia przekupstwa i korupcji,
 • podnosimy świadomość współpracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyć,
 • zachęcamy do raportowania nieetycznych zachowań,
 • zachęcamy inne podmioty, z którymi współpracujemy do wdrożenia praktyk antykorupcyjnych.

W PSE  funkcjonuje  mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jeśli są Państwo świadkiem nadużycia finansowego, nieprawidłowości prowadzonych procesów albo obawiają się Państwo uwikłania w niejasne relacje - prosimy o kontakt  z Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania korupcji – Panią Ewą Katyk. Można to zrobić w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie: Ewa Katyk, tel.: +48 22 242 17 64, ewa.katyk@pse.pl.

Do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania zobowiązaliśmy się także przy realizacji programów rozwoju naszych sieci, we wszystkich procesach związanych z realizacją projektów.

W przypadku projektów rozwoju sieci dofinansowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,  nieprawidłowości lub nadużycia finansowe mogą być zgłaszane również bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przykładami takich projektów są  między innymi :

 1. Rozbudowa stacji Dobrzeń
 2. Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów
 3. Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową /modernizacją stacji w tym ciągu liniowym
 4. Budowa linii Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym
 5. Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym
 6. Modernizacja stacji Żukowice
 7. Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków oraz rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (współfinansowanie fazy realizacyjnej projektu)
 8. Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki
 9. Budowa linii Czarna - Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.
 10. Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym
 11. Budowa linii Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym
 12. Budowa linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo - Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym
 13. Budowa linii Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Informacje o nadużyciach przesyłać można drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz opublikowany na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci. Na wskazanej stronie znajdą również Państwo szczegółowe informacje oraz zasady rozpatrywania przekazanych zgłoszeń.

PSE S.A. zobowiązuje są zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców oraz innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z mechanizmu, o którym mowa powyżej i w dobrej wierze przekazały informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.