Misja, Wizja, Cele strategiczne

 

Innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach z poszanowaniem wszystkich interesariuszy

Rynek energii elektrycznej stoi u progu znaczących zmian technologicznych i regulacyjnych, które powodują konieczność weryfikacji dotychczasowych kierunków i sposobu działania PSE.

Nieuchronna zmiana miksu energetycznego, polegająca na zwiększeniu udziału rozproszonej generacji energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii, musi zostać uwzględniona w działalności operatora systemu przesyłowego. Natomiast zmiany w zakresie regulacji dotyczą przede wszystkim prawa Unii Europejskiej. W 2017 roku planowane jest zakończenie prac nad większością kodeksów sieciowych UE i początkiem prac Parlamentu Europejskiego nad wyjątkowo obszernym i ambitnym pakietem „Czysta energia dla Europy”. Dokumenty wprowadzają zmiany w zasadach funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

Z uwagi na powyższe, wypracowano Strategię Grupy Kapitałowej PSE na lata 2017-2019 uwzględniającą nadchodzące zmiany oraz posiadane zasoby strategiczne. Strategia ta została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PSE 3 marca 2017 roku.

Wizja
PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania krajowego systemu elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

 • Aktywny udział w pracach instytucji tworzących rozwiązania dla rynku energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Stymulowanie rozwoju niezbędnych i efektywnych inwestycji.
 • Wysoka jakość oraz rzetelność świadczonych usług, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów etycznych - profesjonalny i wiarygodny partner w relacjach społecznych i biznesowych.

Misja
Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania systemem elektroenergetycznym, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

 • Koncentracja na zapewnianiu bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz tworzenie rozwiązań wspierających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
 • Rozwój nowych usług związanych z zarządzaniem danymi, wdrożeniem wysokiej kultury bezpieczeństwa i tworzeniem nowych rozwiązań biznesowych dla podmiotów sektora energii, w tym konsumentów energii.
 • Czynny udział w rozwoju obszarów technologii i rynków elektroenergetycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym w obrębie całego sektora elektroenergetycznego.
 • Skuteczne wypełnianie funkcji operatora sieci przesyłowej w gruntownie zmieniającym się otoczeniu technologicznym i rynkowym.
 • Udział w rozwoju mechanizmów rynkowych zwłaszcza w kontekście planów wdrożenia rynku mocy oraz zintegrowanego w skali Europy rynku bilansującego.
 • Kierowanie się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich działaniach.

 

Niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność jako najwyższe wartości

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców i wytwórców energii, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, partnerów społecznych, regulatora oraz Rządu RP.

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają posiadane kompetencje do sprawowania powierzonej funkcji i realizacji powierzonej misji.

Odpowiedzialność

PSE dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Cele główne i szczegółowe

Działalność PSE determinują cztery zasadnicze kierunki działań

 1. Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi
 2. Równoważenie inicjatyw których celem jest sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki i doskonalenie procesów wewnętrznych
 3. Inicjatywy skierowane na przyszłe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego
 4. Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności.

01 ODPARCIE ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH

 1. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu „Czysta energia dla Europy”, takich jak przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo do regionalnych centrów koordynacyjnych oraz zmiana paradygmatu działań służących bezpieczeństwu z perspektywy narodowej na regionalną.
 2. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/ zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 3. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.

02 REPREZENTOWANIE INTERESÓW KRAJOWEGO RYNKU ELEKTROENERGETYCZNEGO

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane przez skoordynowanie procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztownymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i ID Flow-Based Market Coupling
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu „Czysta energia dla Europy”, w tym:
  - nieuwzględnienie specyfiki OSP stosujących model centralnego zarządzania systemem,
  - brak możliwości kooptymalizacji zakupów energii bilansującej, środków zaradczych i rezerw w jednym procesie,
  - nieoptymalny podział rynków na strefy cenowe,
  - utrzymanie przepisów promujących rynek jednotowarowy z restrykcyjnymi obszarami dla rynku dwutowarowego.

03 BEZPIECZEŃSTWO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania Spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

04 ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconym kosztem amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność wskutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).

05 STABILNA PRACA SYSTEMU

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością Spółki.
 2. Doskonalenie w ramach continuous improvement process modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego o Reliability Centered Maintenance (RCM), zaś w długim terminie o Predictive Maintenance Techniques (PdM). Podejście PSE zasadza się na wykorzystaniu oceny priorytetów w planowaniu remontów, modernizacji, fizycznej ochrony obiektów oraz nowych inwestycji.
 3. Interwencyjna usługa DSR

06 LEPIEJ WYDANE PIENIĄDZE

 1. Nowy model realizacji inwestycji
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego

07 ZASOBY PSE

 1. 2017 Smart PSE:
  - wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  - zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  - jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawione na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.