Misja, Wizja, Cele strategiczne

 

Innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach z poszanowaniem wszystkich interesariuszy

Rynki elektroenergetyczne stoją u progu przełomowych zmian. Pierwszym ich obszarem są technologie. Nieuchronna zmiana miksu energetycznego, polegająca na zwiększeniu udziału rozproszonych i odnawialnych źródeł energii, musi być uwzględniona w działalności operatora systemu przesyłowego. Drugim obszarem są regulacje, w tym przede wszystkim prawo Unii Europejskiej. Lata 2017-2019 to okres zwieńczenia prac nad większością kodeksów sieciowych UE oraz okres intensywnych prac w instytucjach UE związanych obszernym i ambitnym pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Dokumenty te implementują zmianę paradygmatów w zakresie rynków elektroenergetycznych, co również uwzględnia niniejsza Strategia.

Strategia PSE na lata 2017-2019 wraz z jej aktualizacją dokonaną we wrześniu 2018 roku, została opracowana z uwzględnieniem zasobów strategicznych, ról wynikających z misji i wizji Spółki oraz celów do osiągnięcia.

Wizja
PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania krajowego systemu elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

Misja
Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania systemem elektroenergetycznym, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

 

Niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność jako najwyższe wartości

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców i wytwórców energii, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, partnerów społecznych, regulatora oraz Rządu RP.

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają posiadane kompetencje do sprawowania powierzonej funkcji i realizacji powierzonej misji.

Odpowiedzialność

PSE dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Cele główne i szczegółowe

Działalność PSE determinują cztery zasadnicze kierunki działań

 1. Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi
 2. Równoważenie inicjatyw których celem jest sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki i doskonalenie procesów wewnętrznych
 3. Inicjatywy skierowane na przyszłe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego
 4. Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności.

01 ODPARCIE ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH

 1. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 2. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.

02 REPREZENTOWANIE INTERESÓW KRAJOWEGO RYNKU ELEKTROENERGETYCZNEGO

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane dzięki skoordynowaniu procesu wyznaczania i alokowania zdolności przesyłowych, w tym zarządzanie nastawami przesuwników fazowych i kosztowymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i ID Flow-Based Market Coupling.
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

03 BEZPIECZEŃSTWO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania Spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

04 ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych, jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych, jako mechanizmu koordynującego bieżące funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych, oraz zapewniającego odpowiednią jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconymi kosztami amortyzacji aktywów tracących swą przydatność na skutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, loT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
 5. Instalacje pokrywające zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresach niewystarczającej generacji źródeł (Magazyny energii elektrycznej lub źródło szczytowe).
 6. Zapewnienie zasobów krajowego systemu elektroenergetycznego do realizacji dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

05 STABILNA PRACA SYSTEMU

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością Spółki.
 2. Doskonalenie, w ramach continuous improvement process, modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego o Predictive Maintenance Techniques (PdM).
 3. Interwencyjna usługa DSR.

06 LEPIEJ WYDANE PIENIĄDZE

 1. Realizacja inwestycji i doskonalenie Nowego Modelu Realizacji Inwestycji.
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
 3. Automatyzacja procesów biznesowych.

07 ZASOBY PSE

 1. Smart PSE:
  • wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  • zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  • jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno- organizacyjne nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawione na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.
 5. Asset Management jako funkcjonalność wspierająca procesy decyzyjne w obszarze bieżącego zarządzania majątkiem, prowadzonych inwestycji i planowania jego rozwoju.
 6. Nowy model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ.