Strategia PSE

Strategia PSE na lata 2020-2030

Sektor elektroenergetyczny czeka głęboka transformacja. Wpływa na to rosnąca rola odbiorców, a także nowe technologie wytwarzania energii oraz wzrost ich udziału w pokrywaniu zapotrzebowania krajowego. Zachodzą zmiany na rynku i w regulacjach. Działania w dziedzinie neutralności klimatycznej powodują, że rośnie zapotrzebowanie na zieloną energię. Pojawiają się wyzwania w postaci konieczności zapewnienia bilansowania systemu przy znacznym udziale generacji rozproszonej.

Wszystkie te zagadnienia stanowią fundament strategii PSE na lata 2020-2030. 

 

Wartości PSE

Kluczowe wartości PSE to: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność.

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców energii, wytwórców, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, regulatora oraz Rządu RP. Spółka zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej, w oparciu o działania zmierzające do efektywnego zarządzania zagrożeniami dla ciągłości dostaw energii elektrycznej z sieci przesyłowej.

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają, że posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do sprawowania powierzonej funkcji oraz realizowania powierzonej misji. Gwarantami stabilności działania oraz trwałości relacji z partnerami biznesowymi są w naszej organizacji rygorystyczne przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz wewnętrznych procedur.

Odpowiedzialność

PSE we wszelkich podejmowanych działaniach dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki na świecie.

Z wartości naszej spółki wypływają idee, będące jednocześnie wskazówkami postępowania dla wszystkich pracowników naszej organizacji. Są nimi: nowoczesność, profesjonalizm, partnerstwo, rozwój, otwartość. Działanie zgodne z tymi ideami pozwala na spokojną i efektywną pracę oraz niezakłócony rozwój zawodowy i osobisty.

 

Wyzwania stojące przed PSE


 

Cele strategiczne 2020-2030

Koszt transformacji

 1. Wzrost udziału przychodów pozataryfowych
 2. Integracja z RCC oparta na rezerwowaniu i weryfikowaniu wyników RCC
 3. Poprawa trafności taryfy
 4. Poprawa trafności budżetów
 5. Utrzymanie churn rate na nieznacznym poziomie

Neutralność klimatyczna

 1. Realizacja PRSP
 2. Zapewnienie mechanizmu bilansowania wspierającego bezpieczną pracę KSE przy jego transformacji w niskoemisyjną elektroenergetykę

Import / Eksport

 1. Zapewnienie zgodności z CEP70
 2. Zapewnienie trafności harmonogramów

Akceptacja społeczna

 1. Regulacja stanów prawnych infrastruktury
 2. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych

Nadmiar złożoności

 1. Regulacja stanów prawnych infrastruktury
 2. Uwzględnienie krytyczności
 3. Zapewnienie wewnętrznego back-upu dla funkcji outsource’owanych
 4. Skrócenie czasu zarządzania incydentami

Zmiana pokoleniowa

 1. Wdrożenie modelu kompetencji oraz konkurencyjność wynagrodzeń
 2. Budowa organizacji opartej na wiedzy
 

Do pobrania