System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzi działalność z poszanowaniem prawa, w sposób transparentny, rzetelny i uczciwy.

Przy realizacji swoich działań PSE kierują się następującymi zasadami:

W PSE obowiązuje system przeciwdziała zagrożeniom korupcyjnym, którego podstawowymi elementami są „Polityka Compiance” oraz „Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom”.

W ramach tych regulacji określone zostały mechanizmy postępowania PSE w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak: nadużycie, korupcja lub konflikt interesów.

Zgłoszenia nieprawidłowości i nadużyć

Jeśli są Państwo świadkiem nadużycia finansowego, nieprawidłowości w prowadzonych procesach albo obawiają się Państwo uwikłania w niejasne relacje - prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Antykorupcji. Można to zrobić w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej: sygnal@pse.pl lub telefonicznie: +48 601 401 695 (całodobowo).

PSE posiadają i stosują mechanizmy ochrony sygnalistów. Spółka zobowiązuje się zapewnić anonimowość każdej osobie zgłaszającej nieprawidłowość lub nadużycie, a także zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec każdego, kto w dobrej wierze przekazuje informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości.

Informacje o nadużyciach przesyłać można także drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz opublikowany na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci. Na wskazanej stronie znajdą również Państwo szczegółowe informacje oraz zasady rozpatrywania przekazanych zgłoszeń.