Lista prowadzonych inwestycji

Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej. Stan na 1 maja 2017 r.

 

Nazwa zadania
inwestycyjnego
Krótka charakterystyka inwestycji Adres strony www
Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina Ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest układ zasilania odbiorców w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie od lat obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wzrastającego popytu w tym rejonie nie są już w stanie pokryć nieliczne linie o napięciu 220 kV. Budowa dwutorowej linii napowietrznej o napięciu 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. www.liniabydgoszczpila.pl
Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo jest kolejną inwestycją PSE S.A. w północnej Polsce. Ta zaplanowana na lata 2013 - 2019 inwestycja, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. www.liniagdanskzydowo.pl
Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV System przesyłu energii w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji instniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że wiekszość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 200/110 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej. www.zydowokierzkowo.pl
Budowa dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń będzie łączyła 3 stacje elektroenergetyczne istotne dla zasilania znacznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ma ona szczególne znaczenie ponieważ większość energii zużywanej w tym regionie jest przesyłana, a nie produkowana na miejscu. Ponadto budowana linia zastąpi istniejącą linię 220 kV, która zostanie zdemontowana. Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. www.liniagrudziadzgdansk.pl
Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz Węgrowo ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województwa kujawsko-pomorskiego oraz aglomeracji bydgoskiej i grudziądzkiej. Jest ważnym elementem "Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.". Linia elektroenergetyczna o długości około 74 km będzie przebiegać przez dwa miasta oraz dziewięć gmin województwa kujawsko-pomorskiego. www.liniajasiniecgrudziadz.pl
Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec Linia elektroenergetyczna 400 kV będzie służyła do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesyłania energii na północ Polski. Nowa infrastruktura będzie gwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. Bez sprawnego systemu przesyłowego ten region zostałby pozbawiony dostępu do energii elektrycznej. Istniejące nielicznie źródła wytwarzania nie byłyby w stanie zbilansować zapotrzebowania na elektryczność. Dziś zasilanie województwa kujawsko-pomorskiego zależy w ogromnym stopniu od dwóch wysłużonych linii 220 kV, łączących Pątnów i Bydgoszcz. Nowa linia 400 kV będzie również mogła w awaryjnych sytuacjach zasilić obszar województwa wielkopolskiego. Obecnie istniejące linie 220 kV nie dawały i nie dają takiej możliwości. www.liniajasiniecpatnow.pl/
Budowa stacji 400 (200)/110 kV Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kV w stacji Pelplin Budowa stacji elektroenergetycznej Pelplin to zadanie bardzo ważne, zwłaszcza dla zasilania północnej części kraju. Stacja będzie łączyć zarówno linie najwyższych napięć, jak również zasilające region linie wysokiego napięcia. Równocześnie pozwoli wprowadzać do sieci przesyłowej energię elektryczną wytwarzaną w planowanej Elektrowni Północ i w nowych elektrowniach wiatrowych. Dzięki temu, północna Polska będzie stabilniej niż dziś zasilana w energię elektryczną, co będzie mieć niebagatelne znaczenie dla jej dalszego rozwoju. www.stacjapelplin.pl
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo Inwestycja ma poprawić warunki zasilania rejonu Grudziądza i samego miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu stacji o wysokich możliwościach ruchowych będzie można szybko wyeliminować uszkodzone elementy poszczególnych rozdzielni, a co za tym idzie błyskawicznie przywrócić napięcie. Rozbudowa pozwoli również na połączenie stacji z siecią przesyłową dwiema nowymi liniami, co uczyni ją kluczowym elementem sieci przesyłowej w północnej Polsce. Przygotowana zostanie również możliwość wyprowadzenia mocy z planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej. Wówczas stacja będzie wprowadzać do sieci przesyłowej wytwarzaną w niej energię elektryczną. www.stacjagrudziadz.pl
Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, po północnej stronie miejscowości Dunowo. Rozbudowana i zmodernizowana stacja zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach Biesiekierz i Świeszyno, powiecie koszalińskim i całym województwie zachodniopomorskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Rozbudowa rozdzielni umożliwi również wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych. www.stacjadunowo.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Bydgoszcz Zachód zasilana jest promieniowo linią 220 kV ze stacji 220/110 kV Jasiniec. W jej skład wchodzą: napowietrzna rozdzielnia 220 kV, napowietrzna rozdzielnia 110 kV i autotransformator 220/110/15 kV 275 MVA-AT1. Stacja powiązana jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym linią 220 kV i liniami 110 kV. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. www.bydgoszcz-zachod.pl
Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec Zadanie polega na budowie rozdzielni 400 kV GIS, w celu wprowadzenia do stacji 220/110 kV Jasiniec dwóch linii (dwutorowej linii Pątnów - Jasiniec oraz jednego toru dwutorowej linii Jasiniec - Grudziądz) oraz w celu zainstalowania jednego autotransformatora 400/110/15 kV. Stacja położona jest w granicach administracyjnych Bydgoszczy, na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy. Rozbudowa stacji oraz wyposażenie jej w urządzenia elektroenergetyczne najnowszej generacji, związana jest m.in. z perspektywą wprowadzenia kolejnych linii (w tym linii 400 kV z nowego bloku 430 MW planowanego do uruchomienia w EC Bydgoszcz II). Przyczyni się to do poprawy niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a w szczególności do usprawnienia przesyłu na północ kraju energii wytwarzanej przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. www.stacjajasiniec.pl
Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem jednego toru linii 400 kV Gdańsk Błonia - Żarnowiec Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie obejmujące budowę stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 400/110 kV. W ramach zadania zostanie zbudowana rozdzielnia 400 kV jako element przyszłej stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 400/110 kV w technologii napowietrznej oraz zostaną wprowadzone do stacji 2 tory linii 400 kV z kierunku stacji Gdańsk Błonia i stacji Żarnowiec wraz z ich budową od rozcięcia linii Gdańsk Błonia - Żarnowiec do bramek liniowych na terenie stacji Gdańsk Przyjaźń. www.stacjagdanskprzyjazn.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji. www.stacjaskawina.pl
Budowa linii 400 kV Skawina - nacięcie linii Tarnów - Tucznawa, Rzeszów - Tucznawa Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji. www.stacjaskawina.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV (poprzednia nazwa "Sprzęganie sieci 400 kV i 220 kV w stacji Byczyna") Inwestycja zagwarantuje aglomeracji śląskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Byczyna liniami 220 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Górnym Śląsku zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu - stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów. www.stacjabyczyna.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A. www.stacja-halemba.pl
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjagroszowice.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa Celem inwestycji jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce. To obszar, w którym zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysokie, niezbędna jest zatem rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji. W ramach inwestycji, na jej terenie powstaną nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki temu, praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie. www.stacjamikulowa.pl
Modernizacja stacji 220/6 kV Koksochemia Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia jest elementem unowocześnienia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na terenie województwa śląskiego. Inwestycja polega na gruntownej modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia. Wybudowany w latach 1982 - 1983 obiekt będący obecnie własnością PSE S.A., znajduje się w Dąbrowie Górniczej na terenie Zakładów Koksowni Przyjaźń - jednej z dwóch największych wytwórni koksu w Polsce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej JSW. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie pewności i stabilności zasilania Zakładów Koksochemicznych Przyjaźń. www.stacjakoksochemia.pl
Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego priorytetowym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń umożliwi przyłączenie nowych bloków 5 i 6 o mocy 2 x 900 MW Elektrowni Opole do rozdzielni 400 kV. Dzięki ukończeniu inwestycji będzie można wprowadzić do rozdzielni 400 kV dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław oraz do rozdzielni 110 kV planowanych linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. Dobrzeń - Gracze, Dobrzeń - Hermanowice 2 oraz Dobrzeń - FW Bąków II. Będzie to miało znaczący wpływ na wzmocnienie systemu elektroenergetycznego i poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części Krajowego Systemu Przesyłowego. Zmodernizowanie stacji pozwoli również na uzyskanie znacznego spadku emisji hałasu do środowiska. www.stacja-dobrzen.eu
Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Polkowice jest kolejną z zaplanowanych na najbliższe lata inwestycją PSE S.A. w południowo - zachodniej Polsce. Potrzeba przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców z województw dolnośląskiego i lubuskiego. www.czarna-polkowice.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Polkowice o rozdzielnię 400 kV Budowa linii połączona jest z rozbudową stacji elektroenergetycznej Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz transformacje 400 kV na 220 kV i 400 kV na 110 kV. Spowoduje to znaczne wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu. www.czarna-polkowice.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tarnów jest zlokalizowana w miejscowości Radlna, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie i modernizacji stacji 400/110 kV Tarnów, wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej. Prace wspisane są w długoletni Plan Rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, mającego zapewnić bezpieczny i niezawodny przesył energii w Polsce. www.se-tarnow.pl
Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna wpisana jest w szeroko zakrojone plany PSE S.A., zgodnego z rządowym programem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Obecnie istniejąca linia Mikułowa - Czarna, od 1964 r. stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z elektrowni Turów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami długość linii ma wynieść około 129 kilometrów (budowa nowej linii - ok. 96 km i wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Mikułowa oraz do słupa nr 234, a także wymianę przewodu odgromowego na odcinku od słupa nr 234 do stacji Czarna. www.liniamikulowaczarna.pl
Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice to inwestycja realizowana w województwie lubuskim. Trasa linii obejmie tereny gmin: Lubin, Ścinawa, Prochowice, Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Długołęka. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu metodą kompleksową dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa będzie odbywała się na odcinku od stacji Pasikurowice do stacji Czarna i w kierunku stacji Mikułowa. Modernizacji zostanie poddany jednotorowy odcinek istniejącej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice pomiędzy słupem nr 90 a stacją Czarna. Zmodernizowany będzie również trakt światłowodowy pomiędzy stacjami Czarna i Pasikurowice. www.liniaczarnapasikurowice.pl/
Modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Joachimów jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu częstochowskiego i całego województwa śląskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. www.stacjajoachimow.pl
Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia poprzez zabezpieczenie stabilności dostaw energii elektrycznej stanowi niezwykle ważny element rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. W ramach zadania wybudowany zostanie fragment jednotorowej linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km, od istniejącego słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57. Zdemontowany zostanie fragment istniejącej linii od słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57. www.byczyna-jamki.pl
Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu prac związanych z wymianą izolatorów wraz z osprzętem na liniach i stacji elektroenergetycznej NN: 400 kV Tucznawa - Tarnów i Tucznawa - Rzeszów, 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń, 220 kV Morzyczyn - Police, 220 kV Glinki - Police i SE 220/110 kV Ełk. Na liniach i stacji wymienia się m.in. łańcuchy izolatorowe. www.wymianaizolatorow.pl
Budowa linii 220 kV Glinki - Recław Inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej, pewność zasilania i poprawę warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej, poprawę niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym wielu zakładów przemysłowych i wielkopowierzchniowych placówek handlowych. www.glinki-reclaw.pl
Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik - Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kN Pomorzany o rozdzielnię 220 kV Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazała katastrofa energetyczna z 2008 r. www.pomorzany-krajnik.eu
Przebudowa odcinka linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn - Police na linię kablową Linia Morzyczyn - Police stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w północno-zachodniej części Polski i jako linia przesyłowa o napięciu 220 kV, zapewnia stały i pewny dostęp do energii elektrycznej dla całego województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja polega na przebudowie dwutorowego odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn - Police. Prace obejmą odcinek od słupa nr 139 do 142, przy czym odcinek pomiędzy słupami nr 140 i 141 zastąpiony zostanie dwutorową linią kablową przebiegającą pod dnem rzeki Odry. Istniejące słupy o wysokości ok. 126 m zostaną zdemontowane, ich miejsce zajmą słupy kablowe o wysokości około 50 m. Nowe słupy będą zlokalizowane w osi istniejącej dwutorowej linii napowietrznej, dzięki czemu nie zmieni się szerokość i przebieg istniejącego pasa technologicznego. www.liniamorzyczynpolice.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Glinki Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjaglinki.pl
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej Krajnik umożliwi wprowadzenie nowej linii do stacji z kierunku elektrowni wiatrowej Banie. Wytwarzana tam energia trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - zwiększy się tym samym dostępna moc pochodząca z krajowych źródeł energii, co ze względu na rosnące zużycie prądu w Polsce jest zjawiskiem pożądanym. Rozbudowa opierać się będzie na urządzeniach energetycznych najnowszej generacji dzięki czemu zwiększy się niezawodność i stabilność przesyłu energii. www.rozbudowastacjikrajnik.pl
Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Inwestycja obejmuje rozbudowę rozdzielni 400/110 kV wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacji elektroenergetycznej Ostrów zlokalizowanej w Wysocku Wielkim w gminie Ostrów Wielkopolski. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  
Modernizacja stacji 220/110 kV Leśniów - etap II Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z wiekiem się zużywają. Zmodernizowana stacja Leśniów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim i całym województwie lubuskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. www.stacjalesniow.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania, m.in. poprzez dostosowanie rozdzielni 220 kV do pracy w układzie H5. Zostanie częściowo wymieniona aparatura pierwotna, całość obwodów wtórnych oraz nastąpi dostosowanie rozdzielni do nowoczestych standardów PSE S.A. Po zakończeniu modernizacji stacja będzie funkcjonowała bez stałej obsługi ruchowej, ze zdalnym sterowaniem i nadzorem z ośrodków dyspozytorskich Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) oraz z centrów nadzoru eksploatacyjnego CN i RCN. www.stacjaczerwonak.pl
Budowa linii 400 kV Plewiska - Piła Krzewina Inwestycja obejmuje budowę odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie od stacji elektroenergetycznej Plewiska do stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina oraz
rozbiórki istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina-Plewiska na całej jej długości. Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych oraz będzie jednym z filarów zasilania województwa wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 220 kV.
www.liniapilaplewiska.pl
Przebudowa linii 220 kV Krajnik - Glinki Zadanie obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik - Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodnośc całego systemu KSE. www.liniakrajnikglinki.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice Inwestycja polega na modernizacji wybodowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Żukowice położona jest w miejscowości Kamiona na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Poznaniu. www.stacjazukowice.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV - ETAP I Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina odbywać się będzie w 5 etapach. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400 kV. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt wykonawczy dla etapu I oraz projekt budowlany dla całości budowy rozdzielni 400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V). Docelowo do obiektu zostanie wprowadzenia istniejąca linia 220 kV z kierunku SE Plewiska. Przebudowana będzie również istniejąca linia napowietrzna 110 kV Chodzież na linię kablową 110 kV i linię napowietrzną 15 kV na terenie rozdzielni 400 kV. www.stacjapilakrzewina.pl
Rozbudowa stacji 220/110 kV Adamów Stacja elektroenergetyczna (SE) 220/110 kV Adamów jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z jej terenu wyprowadzone są linie najwyższych napięć 220 kV relacji Adamów - Konin, Adamów - Pabianice i Adamów - Zgierz. SE Adamów jest stacją przyelektrownianą, zatem służy również wprowadzeniu do sieci przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Adamów. Stacja razem z położoną w sąsiedztwie Elektrownią Adamów (należącą do Grupy Kapitałowej ZE PAK) stanowi podstawowe źródło energii elektrycznej i cieplnej dla miasta Turek.
 
www.stacjaadamow.pl
Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi po nowej trasie pomiędzy stacjami Baczyna oraz Krajnik z pracą tymczasową jednego toru linii na napięciu 220 kV. Inwestycja jest istotnym elementem rozbudowy sieci przesyłowej w zachodniej Polsce. Poprawi ona stabilnośc pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do jej odbiorców. www.liniakrajnikbaczyna
Rozbudowa stacji 400/110 kV Baczyna dla wprowadzenia linii 400 kV Baczyna - Plewiska Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić m.in. zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w KSE, poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej oraz niezawodności zasilania. W przyszłości stacja zostanie rozbudowana o rozdzielnię 220 kV, co umożliwi wprowadzenie do niej, oprócz linii 110 i 400 kV, również linii 220 kV (m.in. Krajnik - Gorzów). www.stacja-baczyna.pl
Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice - Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska - Konin z odczepem do Poznań Południe Modernizacje na terenie stacji elektroenergetycznych SE Plewiska, SE Poznań Południe, SE
Konin, SE Kromolice będą polegać na doposażeniu o nową aparaturę wtórną,
telekomunikacyjną oraz wymianie części aparatury na stacjach. Ponadto nastąpi
modernizacja i rozbudowa systemów EAZ, SSiN i telekomunikacyjnych na stacjach (jest to
m.in. wymiana urządzeń, zabezpieczeń i doposażenia, które dostosują stacje do pracy w
nowym systemie). Dodatkowo na stacji SE Plewiska zostaną wykonane prace umożliwiające
wprowadzenie toru linii 400 kV Kromolice - Plewiska na bramkę liniową stacji - czyli
podłączenie drugiego toru linii do stacji elektroenergetycznej.
www.liniakromoliceplewiska.pl
Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z Rozbudową stacji 220/110 kV Radkowice i Rozbudową stacji 220/110 kV Kielce Piaski Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski wynika z potrzeby poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduje się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski. www.kielcepiaskiradkowice.pl
Budowa linii 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów - Abramowice wraz z Rozbudową stacji 220/110 kV Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kV Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów - Abramowice to projekt, którego celem jest stworzenie sieci przesyłowej energii elektrycznej od jej wytwórcy do tysięcy odbiorców w regionie, tak, aby prąd mógł bezawaryjnie docierać do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych na danym terenie. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prąd, a jej realizacja zapewni bezpieczny i niezawodny dostęp do energii. Pozwoli także, na wyeliminowanie w przyszłości ryzyka powstawania awarii oraz przerw w dostawie prądu. www.liniastalowawola.pl
Budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów Obecnie wschodnia część Mazowsza, w tym aglomeracja siedlecka, zasilana jest jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice - Siedlce. Jest ona mocno wyeksploatowana i może pracować na napięciu nie wyższym niż 110 kV. To powoduje, że zdarzają się spadki napięcia w domowych instalacjach elektrycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do ich uszkodzeń. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych może też dojść do uszkodzenia linii i przerwania dostaw prądu, co skutkuje stratami materialnymi finansowymi zakładów przemysłowych zlokalizowanych na tym terenie. Bezpieczeństwo energetyczne regionu nie może opierać się na jednej, istniejącej od 40 lat linii elektroenergetycznej. W Europie standardem jest zasilanie takiego obszaru przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV. Dlatego też oprócz budowanej linii 400 kV relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej Ujrzanów zlokalizowanej w gminie Siedlce, niezbędna jest budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów. Ukończenie wspomnianych inwestycji zwiększy pewność i niezawodność zasilania odbiorców energii z rejonu wschodniego Mazowsza. www.linia-kozienice-siedlce.pl
Rozbudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice Realizacja tej inwestycji ma na celu wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie wyprowadzenia z tej rozdzielni linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew, przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) nowego bloku energetycznego nr 11 o mocy 1075 MW budowanego w Elektrowni Kozienice, umożliwienie zasilania z rozdzielni 110 kV potrzeb ogólnych nowego bloku energetycznego nr 11 Elektrowni Kozienice, dostosowanie stacji do aktualnych wymagań IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), Rynku Energii i standardów PSE S.A., zwiększenie niezawodności pracy stacji poprzez m.in. wymianę wyeksploatowanej aparatury oraz przebudowę systemu sterowania i nadzoru (SSiN). www.stacja-kozienice.eu
Modernizacja stacji 220/110 kV Mokre Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre wchodzi w zakres modernizacji południowo-wschodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie pewności i niezawodności pracy zainstalowanych urządzeń, w tym działania aparatury rozdzielczej, działania zabezpieczeń oraz systemów łączności, dostosowanie stacji do realizacji funkcji zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania w zakresie wyposażenia technologicznego oraz ochrony obiektu, w tym dostosowanie stacji w części należącej do PSE S.A. do pracy bez stałej obsługi ruchowej. www.stacjamokre.pl
Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa Inwestycja polega na budowie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa oraz traktów światłowodowych i stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm. www.chelm-lublin.pl
Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV oraz 400 kV (6 relacji) - Pakiet I (5 relacji) i Pakiet II (1 relacja) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na sześciu napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV i 400 kV. Zadanie polegać będzie na wykonaniu pomiarów uziemień przy stanowiskach słupów, a tam gdzie okaże się to niezbędne, na ich naprawie. Dodatkowo na wszystkich liniach stare przewody odgromowe zostaną wymienione na nowe. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo pracy linii, co w praktyce oznacza stabilniejsze dostawy energii elektrycznej do setek tysięcy odbiorców w województwie mazowieckim i lubelskim. www.modernizacjasieci.pl
Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki Budowa dwutorowej linii 400 kV na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest jednym z priorytetowych elementów modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa linia zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV na tej trasie. Inwestycja wzmocni też sieć przesyłową w północno-wschodniej Polsce, która obecnie charakteryzuje się najmniejszą gęstością w kraju. www.liniaolsztynostroleka.pl
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock, ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości pracy systemu elektroenergetycznego w centralnej części Polski. Jego obecna struktura w województwie mazowieckim, nie jest w stanie zapewnić niezawodnej dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w tym regionie. Pracująca od prawie 30 lat stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Płock jest jedną ze stacji systemowych w centralnej części Polski. Obecnie energia elektryczna jest do niej przesyłana liniami napowietrznymi 400 kV z elektrowni Bełchatów i Kozienice. Następnie część energii przesyłana jest dalej, linią napowietrzną 400 kV do stacji Grudziądz. Po wybudowaniu linii 400 kV relacji Płock - Olsztyn, będzie przesyłana także do stacji Olsztyn Mątki. www.stacjaplock.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Pabianice Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. www.stacjapabianice.pl
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyka związane z wystąpieniem awarii. Projekt obejmuje modernizację rozdzielni 220 kV, modernizację pól 110 kV autotransformatorów AT1 i AT2, wybudowanie nowego budynku technologicznego dla potrzeb rozdzielni 220 kV i pól autotransformatorowych 110 kV. www.stacjapiaseczno.pl
Modernizacja stacji 220/110 kV Konin Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin ma na celu podniesienie sprawności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obiekt ma kluczowe znaczenie dla działania systemu energetyczne w regionie i przesyłu energii z którego korzystają zarówno największe zakłady w regionie jak i pojedynczy odbiorcy. www.stacjakonin.pl
Rozbudowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, ma na celu umożliwienie wprowadzenia dwutorowej linii 400 kV Kozienice oraz zabudowę dławika kompensacyjnego 400 kV o mocy 100Mvar. Teren stacji znajduje się w okolicach miejscowości Ujrzanów w gminie Siedlce. www.stacjasiedlceujrzanow.pl
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zlokalizowana jest na terenie Gminy Jonkowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Rozbudowa i modernizacja obiektu to inwestycja składająca się z kilku elementów - wprowadzenia linii 400 kV na teren stacji, instalacji transformatora, oraz instalacji dławika. Ma ona na celu zapewnienia niezawodności przesyłu energii. www.stacjaolsztynmatki.pl/
Instalacja dławików uziemiających w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zastosowanie na stacji nowoczesnych dławików uziemiających. Inwestycja na stacji Ełk Bis obejmuje zakup, dostarczenie i instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających, suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych w technologii napowietrznej. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2017 r. www.dlawiki-elk-bis.pl
Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kormolice. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć. http://stacja-patnow.pl/
Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma na celu poprawę zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części kraju.
Po wybudowaniu inwestycja stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.
http://budowalinii400kv.pl/
Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy sieci. Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kV wprowadzone będą dotychczasowe linie: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia. Rozdzielnia 110 kV będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski.