Lista prowadzonych inwestycji

Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej
(aktualizacja: listopad 2018 r.)

 

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka oraz z wprowadzeniem do stacji 400(220)/110 kV Wyszków

Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce, w tym dla aglomeracji warszawskiej. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 47 lat linię 220 kV.

Budowa nowej linii pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki północno-wschodniej i centralnej części Polski, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie – tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona infrastruktura przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

http://liniaostrolekastanislawow.pl/

Budowa linii 220 kV Glinki-Recław

​Inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej, pewność zasilania i poprawę warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej, poprawę niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym wielu zakładów przemysłowych i wielkopowierzchniowych placówek handlowych.

http://www.glinki-reclaw.pl/

Budowa linii 220 kV Pomorzany - nacięcie linii Krajnik-Glinki

​Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazała katastrofa energetyczna z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

Budowa linii 220 kV Radkowice-Kielce Piaski

Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski wynika z potrzeby poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduje się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Budowa linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa

​Inwestycja polega na budowie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa oraz traktów światłowodowych i stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm.

http://www.chelm-lublin.pl/

Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice

Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice to inwestycja realizowana w województwie lubuskim. Trasa linii obejmie tereny gmin: Lubin, Ścinawa, Prochowice, Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Długołęka. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu metodą kompleksową dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa będzie odbywała się na odcinku od stacji Pasikurowice do stacji Czarna i w kierunku stacji Mikułowa. Modernizacji zostanie poddany jednotorowy odcinek istniejącej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice pomiędzy słupem nr 90 a stacją Czarna. Zmodernizowany będzie również trakt światłowodowy pomiędzy stacjami Czarna i Pasikurowice.

http://www.liniaczarnapasikurowice.pl/

Budowa linii 400 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz Węgrowo ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północnej części kraju. Wpłynie na poprawę zasilania województwa kujawsko-pomorskiego oraz aglomeracji bydgoskiej i grudziądzkiej. Jest ważnym elementem "Planu rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r.". Linia elektroenergetyczna o długości około 74 km będzie przebiegać przez dwa miasta oraz dziewięć gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

http://www.liniajasiniecgrudziadz.pl/

Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna wpisana jest w szeroko zakrojone plany PSE S.A., zgodnego z rządowym programem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Obecnie istniejąca linia Mikułowa - Czarna, od 1964 r. stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z elektrowni Turów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami długość linii ma wynieść około 129 kilometrów (budowa nowej linii - ok. 96 km i wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Mikułowa oraz do słupa nr 234, a także wymianę przewodu odgromowego na odcinku od słupa nr 234 do stacji Czarna.

http://www.liniamikulowaczarna.pl/

Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice

Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Polkowice jest kolejną z zaplanowanych na najbliższe lata inwestycją PSE S.A. w południowo - zachodniej Polsce. Potrzeba przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców z województw dolnośląskiego i lubuskiego.

http://www.czarna-polkowice.pl/

Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki

Budowa dwutorowej linii 400 kV na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest jednym z priorytetowych elementów modernizacji i rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa linia zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV na tej trasie. Inwestycja wzmocni też sieć przesyłową w północno-wschodniej Polsce, która obecnie charakteryzuje się najmniejszą gęstością w kraju.

http://www.liniaolsztynostroleka.pl/

Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna

Budowa linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

http://www.liniakozienice-milosna.pl/

Budowa linii 400 kV Pątnów-Jasiniec

Linia elektroenergetyczna 400 kV będzie służyła do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesyłania energii na północ Polski. Nowa infrastruktura będzie gwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. Bez sprawnego systemu przesyłowego ten region zostałby pozbawiony dostępu do energii elektrycznej. Istniejące nielicznie źródła wytwarzania nie byłyby w stanie zbilansować zapotrzebowania na elektryczność. Dziś zasilanie województwa kujawsko-pomorskiego zależy w ogromnym stopniu od dwóch wysłużonych linii 220 kV, łączących Pątnów i Bydgoszcz. Nowa linia 400 kV będzie również mogła w awaryjnych sytuacjach zasilić obszar województwa wielkopolskiego. Obecnie istniejące linie 220 kV nie dawały i nie dają takiej możliwości.

http://www.liniajasiniecpatnow.pl/

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska

Inwestycja obejmuje budowę odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie od stacji elektroenergetycznej Plewiska do stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina oraz rozbiórki istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina-Plewiska na całej jej długości. Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych oraz będzie jednym z filarów zasilania województwa wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 220 kV.

http://www.liniapilaplewiska.pl/

Budowa linii 400 kV Skawina-nacięcie linii Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa

Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

http://www.stacjaskawina.pl/

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów-Narew, Stanisławów-Siedlce Ujrzanów, Kozienice-Siedlce Ujrzanów)

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma na celu poprawę zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części kraju.

Po wybudowaniu inwestycja stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

http://budowalinii400kv.pl/aglomeracjawarszawska-siedlce/

Budowa linii 400 kV Baczyna-Krajnik

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi po nowej trasie pomiędzy stacjami Baczyna oraz Krajnik z pracą tymczasową jednego toru linii na napięciu 220 kV. Inwestycja jest istotnym elementem rozbudowy sieci przesyłowej w zachodniej Polsce. Poprawi ona stabilnośc pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do jej odbiorców.

http://linia-krajnik-baczyna.pl/

Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina

Ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest układ zasilania odbiorców w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie od lat obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wzrastającego popytu w tym rejonie nie są już w stanie pokryć nieliczne linie o napięciu 220 kV. Budowa dwutorowej linii napowietrznej o napięciu 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

http://www.liniabydgoszczpila.pl/

Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo jest kolejną inwestycją PSE S.A. w północnej Polsce. Ta zaplanowana na lata 2013 - 2019 inwestycja, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski.

http://www.liniagdanskzydowo.pl/

Budowa linii 400 kV Grudziądz Węgrowo-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń

Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń będzie łączyła 3 stacje elektroenergetyczne istotne dla zasilania znacznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ma ona szczególne znaczenie ponieważ większość energii zużywanej w tym regionie jest przesyłana, a nie produkowana na miejscu. Ponadto budowana linia zastąpi istniejącą linię 220 kV, która zostanie zdemontowana. Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

http://www.liniagrudziadzgdansk.pl/

Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk

System przesyłu energii w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji instniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że wiekszość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 200/110 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej.

http://www.zydowokierzkowo.pl/

Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory

Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin wraz z instalacją transformatora 220/110 kV

Budowa stacji elektroenergetycznej Pelplin to zadanie bardzo ważne, zwłaszcza dla zasilania północnej części kraju. Stacja będzie łączyć zarówno linie najwyższych napięć, jak również zasilające region linie wysokiego napięcia. Równocześnie pozwoli wprowadzać do sieci przesyłowej energię elektryczną wytwarzaną w planowanej Elektrowni Północ i w nowych elektrowniach wiatrowych. Dzięki temu, północna Polska będzie stabilniej niż dziś zasilana w energię elektryczną, co będzie mieć niebagatelne znaczenie dla jej dalszego rozwoju.

http://www.stacjapelplin.pl/

Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

Budowa nowej stacji elektroenergetycznej w okolicy Wyszkowa jest konieczne w celu poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie północnego Mazowsza. Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV i umożliwi jej dalszą rozbudowę. Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.

Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem jednego toru linii 400 kV Gdańsk Błonia-Żarnowiec

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie obejmujące budowę stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 400/110 kV. W ramach zadania zostanie zbudowana rozdzielnia 400 kV jako element przyszłej stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń 400/110 kV w technologii napowietrznej oraz zostaną wprowadzone do stacji 2 tory linii 400 kV z kierunku stacji Gdańsk Błonia i stacji Żarnowiec wraz z ich budową od rozcięcia linii Gdańsk Błonia - Żarnowiec do bramek liniowych na terenie stacji Gdańsk Przyjaźń.

http://www.stacjagdanskprzyjazn.pl/

Budowa stacji 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska

https://stacja-baczyna.pl

Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją  transformatora 220/110 kV

System przesyłu energii w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji instniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że wiekszość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 200/110 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej.

http://www.zydowokierzkowo.pl/

Dostosowanie linii 220 kV Ołtarzew-Mory do większych przesyłów mocy (likwidacja ograniczeń zwisowych)

Instalacja dławików uziemiających w stacji 400/110 kV Ełk Bis

​Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zastosowanie na stacji nowoczesnych dławików uziemiających. Inwestycja na stacji Ełk Bis obejmuje zakup, dostarczenie i instalację (w tym prace budowlane i montażowe) dwóch dławików uziemiających, suchych bezrdzeniowych, jednofazowych wykonanych w technologii napowietrznej. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2017 r.

http://www.dlawiki-elk-bis.pl/

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV - etap II (pakiet I)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na sześciu napowietrznych liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV i 400 kV. Zadanie polegać będzie na wykonaniu pomiarów uziemień przy stanowiskach słupów, a tam gdzie okaże się to niezbędne, na ich naprawie. Dodatkowo na wszystkich liniach stare przewody odgromowe zostaną wymienione na nowe. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo pracy linii, co w praktyce oznacza stabilniejsze dostawy energii elektrycznej do setek tysięcy odbiorców w województwie mazowieckim i lubelskim.

http://www.modernizacjasieci.pl/

Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

​Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia poprzez zabezpieczenie stabilności dostaw energii elektrycznej stanowi niezwykle ważny element rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. W ramach zadania wybudowany zostanie fragment jednotorowej linii 220 kV relacji Byczyna - Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km, od istniejącego słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57. Zdemontowany zostanie fragment istniejącej linii od słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57.

http://www.byczyna-jamki.pl/

Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Siersza

http://www.byczynasiersza.pl/

Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków

http://www.liniajanowrogowiecpiotrkow.pl/

Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz-Adamów - etap I

http://www.liniajanowzgierz.pl/

Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łagisza/Wrzosowa

http://www.joachimowlagisza.pl/

Modernizacja linii 220 kV Kozienice-Rożki

http://linia-kozienice-rozki.pl/

Modernizacja linii 220 kV Rożki-Kielce

Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Klikowa

Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław

http://linia-morzyczyn-reclaw.pl

Modernizacja populacji transformatorów - etap V

Modernizacja populacji transformatorów - etap VI

Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak

​Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania, m.in. poprzez dostosowanie rozdzielni 220 kV do pracy w układzie H5. Zostanie częściowo wymieniona aparatura pierwotna, całość obwodów wtórnych oraz nastąpi dostosowanie rozdzielni do nowoczestych standardów PSE S.A. Po zakończeniu modernizacji stacja będzie funkcjonowała bez stałej obsługi ruchowej, ze zdalnym sterowaniem i nadzorem z ośrodków dyspozytorskich Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) oraz z centrów nadzoru eksploatacyjnego CN i RCN.

http://www.stacjaczerwonak.pl/

Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba

​Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.

http://www.stacja-halemba.pl/

Modernizacja stacji 220/110 kV Konin

​Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin ma na celu podniesienie sprawności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obiekt ma kluczowe znaczenie dla działania systemu energetyczne w regionie i przesyłu energii z którego korzystają zarówno największe zakłady w regionie jak i pojedynczy odbiorcy.

http://www.stacjakonin.pl/

Modernizacja stacji 220/110 kV Leśniów - etap II

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z wiekiem się zużywają. Zmodernizowana stacja Leśniów zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwieńsk, powiecie zielonogórskim i całym województwie lubuskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

http://www.stacjalesniow.pl/

Modernizacja stacji 220/110 kV Pabianice

​Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.

http://www.stacjapabianice.pl/

Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice

Inwestycja polega na modernizacji wybodowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Żukowice położona jest w miejscowości Kamiona na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Poznaniu.

http://www.stacjazukowice.pl/

Modernizacja stacji 400/110 kV Narew w zakresie obwodów wtórnych

Modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów

​Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Joachimów jest elementem programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu częstochowskiego i całego województwa śląskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości inwestycyjnych w naszym kraju.

http://www.stacjajoachimow.pl/

Program wymiany izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN

https://wymianaizolatorow.pl

Przebudowa linii 220 kV Krajnik-Glinki

​Zadanie obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik - Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodnośc całego systemu KSE.

http://www.liniakrajnikglinki.pl/

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

http://www.stacjakrajnik.pl/

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Kozienice w zakresie rozdzielni 400 kV

Realizacja tej inwestycji ma na celu wzmocnienie zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie wyprowadzenia z tej rozdzielni linii 400 kV do stacji elektroenergetycznych Siedlce Ujrzanów i Ołtarzew, przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) nowego bloku energetycznego nr 11 o mocy 1075 MW budowanego w Elektrowni Kozienice, umożliwienie zasilania z rozdzielni 110 kV potrzeb ogólnych nowego bloku energetycznego nr 11 Elektrowni Kozienice, dostosowanie stacji do aktualnych wymagań IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), Rynku Energii i standardów PSE S.A., zwiększenie niezawodności pracy stacji poprzez m.in. wymianę wyeksploatowanej aparatury oraz przebudowę systemu sterowania i nadzoru (SSiN).

http://www.stacja-kozienice.eu/

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

Celem inwestycji jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce. To obszar, w którym zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysokie, niezbędna jest zatem rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji. W ramach inwestycji, na jej terenie powstaną nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki temu, praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie.

Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

​Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy sieci. Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kV wprowadzone będą dotychczasowe linie: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia. Rozdzielnia 110 kV będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski.

https://stacja-rzeszow.pl

Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Tucznawa-Tarnów (Skawina) w związku z przyłączeniem bloku Jaworzno II

Inwestycja zagwarantuje aglomeracji śląskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Byczyna liniami 220 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Górnym Śląsku zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu - stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów.

https://stacja-baczyna.pl/

Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory dla przyłączenia PKP Energetyka

http://stacjamory.pl/

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Groszowice

​Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Groszowice jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.

http://www.stacjagroszowice.pl/

Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno

​Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyka związane z wystąpieniem awarii. Projekt obejmuje modernizację rozdzielni 220 kV, modernizację pól 110 kV autotransformatorów AT1 i AT2, wybudowanie nowego budynku technologicznego dla potrzeb rozdzielni 220 kV i pól autotransformatorowych 110 kV.

http://www.stacjapiaseczno.pl/

Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

Inwestycja obejmuje rozbudowę rozdzielni 400/110 kV wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacji elektroenergetycznej Ostrów zlokalizowanej w Wysocku Wielkim w gminie Ostrów Wielkopolski. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Rozbudowa stacji (400)/220/110 kV Skawina w celu przełączenia bloku nr 3 El. Skawina

Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

​Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazała katastrofa energetyczna z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV

http://stacjareclaw.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV  Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV

Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina odbywać się będzie w 5 etapach. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400 kV. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt wykonawczy dla etapu I oraz projekt budowlany dla całości budowy rozdzielni 400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V). Docelowo do obiektu zostanie wprowadzenia istniejąca linia 220 kV z kierunku SE Plewiska. Przebudowana będzie również istniejąca linia napowietrzna 110 kV Chodzież na linię kablową 110 kV i linię napowietrzną 15 kV na terenie rozdzielni 400 kV.

http://www.stacjapilakrzewina.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Adamów

​Stacja elektroenergetyczna (SE) 220/110 kV Adamów jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z jej terenu wyprowadzone są linie najwyższych napięć 220 kV relacji Adamów - Konin, Adamów - Pabianice i Adamów - Zgierz. SE Adamów jest stacją przyelektrownianą, zatem służy również wprowadzeniu do sieci przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Adamów. Stacja razem z położoną w sąsiedztwie Elektrownią Adamów (należącą do Grupy Kapitałowej ZE PAK) stanowi podstawowe źródło energii elektrycznej i cieplnej dla miasta Turek.

http://www.stacjaadamow.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Bydgoszcz Zachód zasilana jest promieniowo linią 220 kV ze stacji 220/110 kV Jasiniec. W jej skład wchodzą: napowietrzna rozdzielnia 220 kV, napowietrzna rozdzielnia 110 kV i autotransformator 220/110/15 kV 275 MVA-AT1. Stacja powiązana jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym linią 220 kV i liniami 110 kV. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także przyczyni się do poprawy niezawodności pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

http://www.bydgoszcz-zachod.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Glinki

​Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych.

http://www.stacjaglinki.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Jasiniec o rozdzielnię 400 kV

Zadanie polega na budowie rozdzielni 400 kV GIS, w celu wprowadzenia do stacji 220/110 kV Jasiniec dwóch linii (dwutorowej linii Pątnów - Jasiniec oraz jednego toru dwutorowej linii Jasiniec - Grudziądz) oraz w celu zainstalowania jednego autotransformatora 400/110/15 kV. Stacja położona jest w granicach administracyjnych Bydgoszczy, na terenie będącym w eksploatacji PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy. Rozbudowa stacji oraz wyposażenie jej w urządzenia elektroenergetyczne najnowszej generacji, związana jest m.in. z perspektywą wprowadzenia kolejnych linii (w tym linii 400 kV z nowego bloku 430 MW planowanego do uruchomienia w EC Bydgoszcz II). Przyczyni się to do poprawy niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a w szczególności do usprawnienia przesyłu na północ kraju energii wytwarzanej przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

http://www.stacjajasiniec.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski

Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski wynika z potrzeby poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduje się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Polkowice o rozdzielnię 400 kV

Budowa linii połączona jest z rozbudową stacji elektroenergetycznej Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz transformacje 400 kV na 220 kV i 400 kV na 110 kV. Spowoduje to znaczne wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu.

http://www.czarna-polkowice.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Radkowice

Konieczność budowy połączenia 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski wynika z potrzeby poprawy zasilania sieci rozdzielczej w rejonie kieleckim. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc i zlikwiduje się promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV

​Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

http://www.stacjaskawina.pl/

Rozbudowa stacji 400/110 kV Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV

http://www.czarna-polkowice.pl/

Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń w związku z przyłączeniem bloków nr 5 i 6 El. Opole

​Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego priorytetowym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń umożliwi przyłączenie nowych bloków 5 i 6 o mocy 2 x 900 MW Elektrowni Opole do rozdzielni 400 kV. Dzięki ukończeniu inwestycji będzie można wprowadzić do rozdzielni 400 kV dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław oraz do rozdzielni 110 kV planowanych linii 110 kV TAURON Dystrybucja S.A. Dobrzeń - Gracze, Dobrzeń - Hermanowice 2 oraz Dobrzeń - FW Bąków II. Będzie to miało znaczący wpływ na wzmocnienie systemu elektroenergetycznego i poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części Krajowego Systemu Przesyłowego. Zmodernizowanie stacji pozwoli również na uzyskanie znacznego spadku emisji hałasu do środowiska.

http://www.stacja-dobrzen.eu/

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

Inwestycja ma poprawić warunki zasilania rejonu Grudziądza i samego miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu stacji o wysokich możliwościach ruchowych będzie można szybko wyeliminować uszkodzone elementy poszczególnych rozdzielni, a co za tym idzie błyskawicznie przywrócić napięcie. Rozbudowa pozwoli również na połączenie stacji z siecią przesyłową dwiema nowymi liniami, co uczyni ją kluczowym elementem sieci przesyłowej w północnej Polsce. Przygotowana zostanie również możliwość wyprowadzenia mocy z planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej. Wówczas stacja będzie wprowadzać do sieci przesyłowej wytwarzaną w niej energię elektryczną.

http://www.stacjagrudziadz.pl/

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zlokalizowana jest na terenie Gminy Jonkowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Rozbudowa i modernizacja obiektu to inwestycja składająca się z kilku elementów - wprowadzenia linii 400 kV na teren stacji, instalacji transformatora, oraz instalacji dławika. Ma ona na celu zapewnienia niezawodności przesyłu energii.

http://www.stacjaolsztynmatki.pl/

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kormolice. Zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów. Poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

http://www.stacja-patnow.pl/

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia autotransformatora 400/110 kV

http://stacjawielopole.pl

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Kozienice w związku z przyłączeniem bloku nr 11 ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

http://www.stacja-kozienice.eu/

Rozbudowa systemów ochrony technicznej w wybranych stacjach NN: Adamów, Miłosna, Mory, Mościska, Plewiska, Poznań Południe, Trębaczew, Wielopole, Żarnowiec

Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Modernizacje na terenie stacji elektroenergetycznych SE Plewiska, SE Poznań Południe, SE Konin, SE Kromolice będą polegać na doposażeniu o nową aparaturę wtórną, telekomunikacyjną oraz wymianie części aparatury na stacjach. Ponadto nastąpi modernizacja i rozbudowa systemów EAZ, SSiN i telekomunikacyjnych na stacjach (jest to m.in. wymiana urządzeń, zabezpieczeń i doposażenia, które dostosują stacje do pracy wnowym systemie). Dodatkowo na stacji SE Plewiska zostaną wykonane prace umożliwiające wprowadzenie toru linii 400 kV Kromolice - Plewiska na bramkę liniową stacji - czyli podłączenie drugiego toru linii do stacji elektroenergetycznej.

http://www.liniakromoliceplewiska.pl/

Wdrożenie systemów ochrony technicznej w stacjach NN: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość

Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w stacjach: Narew, Olsztyn Mątki, Ostrów, Rzeszów, Siedlce Ujrzanów, Tarnów

Zakup, dostawa i montaż jednostek regulacyjnych kąta fazowego napięcia do pracy z autotransformatorami AT1 i AT2 400/220 kV o mocy 500 MVA  w stacji 400/220 kV Joachimów