Informacje o projektach wspólnego zainteresowania (PCI)

Lista projektów zgłoszonych do uwzględnienia na drugiej unijnej liście projektów wspólnego zainteresowania ustanawianej przez Komisję Europejską na mocy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

Nazwa projektu

Opis projektu

Data realizacji

Inwestor

Krajnik - Baczyna

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wybudowanie dwutorowej linii napowietrznej 400 kV.
Budowa linii 2x400 kV Baczyna-Krajnik stanowi jeden z elementów planowanej rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części KSE. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy pewność i bezpieczeństwo pracy KSE oraz umożliwi wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie północnej Polski i z Elektrowni Dolna Odra.

2020

PSE

Mikułowa - Świebodzice

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest likwidacja ograniczeń oraz poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

2020

PSE

Baczyna - Plewiska

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest likwidacja ograniczeń oraz poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej części Polski. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

-

PSE

Stacja Baczyna

Celem planowanej inwestycji jest:

 • poprawa pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie Gorzowa,
 • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w sieci NN,
 • poprawa niezawodności pracy całego KSE, a w szczególności regionu zachodniego,
 • zabezpieczenie potrzeb przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w zakresie nowych punktów poboru energii elektrycznej z sieci przesyłowej NN
 • stworzenie warunków do realizacji inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

2018

PSE

Eisenhüttenstadt - Plewiska

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii transgranicznej pomiędzy polskim i niemieckim systemem elektroenergetycznym. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

2030

50Hertz  PSE

Stacja Gubin

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa stacji elektroenergetycznej w celu przyłączenia linii transgranicznej Eisenhüttenstadt – Plewiska oraz wpływa na poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej, poprawę niezawodności pracy całego KSE, a w szczególności regionu zachodniego.

2030

PSE

Vierraden - Krajnik

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest likwidacja ograniczeń oraz poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Inwestycja polega na przełączeniu istniejącej linii 220 kV Vierraden-Krajnik na napięcie 400 kV. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

2015

50Hertz  PSE

Stacja Krajnik

Celem zamierzenia inwestycyjnego inwestycji jest wzmocnienie istniejących połączeń transgranicznych z systemem niemieckim oraz stworzenie warunków dla przyłączenia planowanych zgodnie z Umowami przyłączeniowymi źródeł wytwórczych w tym OZE. Przedmiotowa inwestycja związana jest z rozbudową i modernizacją rozdzielni 220 kV i 400 kV w stacji elektroenergetycznej Krajnik. W wyniku jej realizacji nastąpi:

 • zwiększenie możliwości wymiany mocy na przekroju synchronicznym,
 • poprawa warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra,
 • umożliwienie wprowadzenia linii 2x400 kV Baczyna-Krajnik.

2017

PSE

Instalacji przesuwników fazowych w stacji Mikułowa

Przedmiotowa inwestycja jest związana z racjonalną wymianą mocy na połączeniu Polska
-Niemcy (likwidacja przepływów karuzelowych). Zakwalifikowana jest do kategorii projektów
o najwyższym znaczeniu dla rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej. W wyniku
jej realizacji nastąpi:

 • zwiększenie możliwości wymiany mocy na przekroju synchronicznym,
 • poprawa bezpieczeństwa systemów w wyniku uzyskania możliwości regulacyjnych na połączeniu elektroenergetycznym Polska-Niemcy.

2017

PSE

Stanisławów – Ostrołęka

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej części Polski oraz pewności zasilania aglomeracji warszawskiej. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie warunków do wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym przy zapewnieniu bezpiecznej pracy tego połączenia.

2020

PSE

Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Zadanie inwestycyjne związane jest z zawartą ze Spółką ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. umową przyłączeniową do sieci przesyłowej bloku o mocy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka C. Wybudowanie dwutorowej linii 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn Mątki umożliwi wyprowadzenie mocy z nowo budowanego bloku elektrowni w Ostrołęce. Obecnie istniejące linie elektroenergetyczne 220 kV relacji Olsztyn Mątki-Olsztyn 1-Ostrołęka nie posiadają zdolności przesyłowych pozwalających na przesył energii elektrycznej z Elektrowni Ostrołęka po wybudowaniu nowego bloku o mocy 1000 MW. Linia 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki będzie pełnić bardzo istotną rolę w zasilaniu Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego poprzez połączenie Szyny Północnej 400 kV z projektowanym ciągiem liniowym 400 kV Ostrołęka-Stanisławów-Miłosna, co umożliwi poprawę pewności zasilania węzła. Linia stworzy warunki niezbędne do pełnego wykorzystania połączenia energetycznego Polska-Litwa, które ma strategiczny charakter z punktu widzenia Unii Europejskiej.
www.liniaolsztynostroleka.pl

2017

PSE

Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Przedmiotowa inwestycja związana jest ze wzmocnieniem Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego. W wyniku jej realizacji nastąpi:

 • stworzenie warunków do realizacji połączenia międzysystemowego w ramach Projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa pracy KSE w częściach aglomeracji warszawskiej oraz wschodniej części Polski.

Budowa linii pozwoli na wyprowadzenie mocy z nowo budowanego bloku 1000 MW w Elektrowni Kozienice.

2019

PSE