Inwestycje infrastrukturalne

Kluczowym i najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak i w perspektywie długoterminowej. PSE muszą też tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i OZE, a także rozwijać połączenia transgraniczne. Aby skutecznie realizować te zadania niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa – linie i stacje elektroenergetyczne, dlatego też niezwykle istotnym jest obszar inwestycji związany z infrastrukturą przesyłową.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy  mniejszych stratach energii. Realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program wymiany transformatorów o niższym poziomie strat.

Plany rozwoju sieci przesyłowej zawsze są koordynowane z planami rozwojowymi sieci dystrybucyjnej.

Kluczowe projekty realizowane w najbliższych latach, do 2018 roku, dotyczą m.in. rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego pod kątem wyprowadzenia mocy i przyłączenia nowych źródeł wytwórczych w  północnej Polsce (źródła konwencjonalne i OZE), południowej i południowo-zachodniej Polsce (również źródła konwencjonalne i OZE) oraz rozbudowy tzw. węzła Centralnego – linii i stacji w  centrum kraju.

W perspektywie do 2018 roku planowana jest budowa m.in.:

  • ok. 1 600 km torów prądowych linii 400 kV,
  • ok. 170 km torów prądowych linii 220 kV,

oraz modernizacja m.in.:

  • ok. 200 km torów prądowych linii 400 kV,
  • ok. 1 220 km torów prądowych linii 220 kV.

Do tego ambitnego procesu inwestycyjnego Spółka przygotowywała się od kilku lat. Opracowany został i wdrożony nowy, efektywny model inwestycji, a dzięki taryfie wieloletniej Spólka, w znacznej części, zapewnione finansowanie. Jest to niezwykle ważne, bowiem do końca 2018 roku na realizację zaplanowanych inwestycji PSE zamierzają przeznaczyć łącznie ok. 7-8 mld zł.