Inwestycje infrastrukturalne

Kluczowym i najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jako Operatora Systemu Przesyłowego, jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak i w perspektywie długoterminowej. PSE muszą też tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i OZE, a także rozwijać połączenia transgraniczne. Aby skutecznie realizować te zadania niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa – linie i stacje elektroenergetyczne. Dlatego też, obszar inwestycji PSE związany z infrastrukturą przesyłową jest kluczowy.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV, siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program zastępowania transformatorów na bardziej efektywne.

Kluczowe projekty realizowane w latach 2019-2023, obejmują m.in. rozbudowę Krajowego Systemu Przesyłowego pod kątem wyprowadzenia mocy i przyłączenia nowych źródeł wytwórczych w północnej Polsce (m.in. OZE), południowej i południowo-zachodniej Polsce (również źródła konwencjonalne i OZE) oraz rozbudowy tzw. węzła Centralnego – linii i stacji w centrum kraju.

W perspektywie do 2023 roku planowana jest:

  • budowa ok. 2 675 km torów prądowych linii 400 i 220 kV,
  • modernizacja ok. 1 895 km torów prądowych linii 400 i 220 kV,
  • modernizacja 22 obiektów stacyjnych,
  • budowa oraz rozbudowa 37 obiektów stacyjnych.

Do tego ambitnego procesu inwestycyjnego Spółka przygotowywała się od kilku lat. Opracowany został i wdrożony nowy, efektywny model inwestycji. Sumaryczna wartość zawartych umów na realizację projektów inwestycyjnych wynosi 9,8 mld PLN.