Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa
Jednym z najważniejszych, zrealizowanych w ostatnich latach przez PSE przedsięwzięć inwestycyjnych, była budowa tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Projekt ten obejmował nie tylko zbudowanie połączenia stacji Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie. Równolegle, po stronie polskiej, budowane i modernizowane były linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Projektu zrealizowano 11 dużych inwestycji w infrastrukturę sieciową. Zbudowano 4 linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej długości ok. 400 km oraz wybudowano 5 stacji elektroenergetycznych i zmodernizowano 2 już pracujące.

4 listopada 2015 roku PSE dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400 kV Ełk Bis – granica RP. Był to ostatni po stronie polskiej element realizowanego projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POiIŚ 2007-2013. Łączna wielkość nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po polskiej stronie wyniosła około 1,8 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 868 mln zł.

W ramach projektu Polska – Litwa, po stronie polskiej zrealizowano łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmowały: budowę 4 linii elektroenergetycznych 400 kV, w tym odcinka linii łączącej oba kraje oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Należą do nich:

 • budowa linii 400 kV Ełk Bis – granica RP (kierunek Alytus); dwutorowa linia 400 kV o długości ok. 112 km, stanowiąca bezpośrednie powiązanie polskiego i litewskiego systemu elektroenergetycznego,
 • budowa linii 400 kV Ostrołęka – Łomża – Narew; linia o łącznej długości ok. 117 km, składająca się z odcinka dwutorowego (Ostrołęka – Łomża) i odcinka jednotorowego (Łomża – Narew),
 • budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża; dwutorowa linia o długości ok. 83 km,
 • budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów; jednotorowa linia o długości ok. 90 km,
 • budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew; stacja składająca się z rozdzielni wnętrzowych 400 kV, 220 kV oraz 110 kV w izolacji SF6, najnowocześniejszy tego typu obiektu w Europie,
 • budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 400 kV i 110 kV, stanowiąca punkt połączenia polskiego i litewskiego systemu elektroenergetycznego,
 • budowa stacji 400 kV Łomża; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 400 kV, spinająca linie przesyłowe z kierunku stacji: Ostrołęka, Ełk Bis oraz Narew,
 • budowa stacji 400 kV Stanisławów; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 400 kV, spinająca linie przesyłowe z kierunku stacji: Ostrołęka, Narew, Siedlce Ujrzanów oraz Miłosna,
 • budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 400 kV i 110 kV,
 • rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV; w zakresie wykonania nowych rozdzielni wnętrzowych 400 kV i 110 kV w izolacji SF6, a także wykonania prac modernizacyjnych istniejącej napowietrznej rozdzielni 220 kV, 
 • rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew; w zakresie umożliwiającym wprowadzenie linii z kierunku stacji Łomża.

To nowoczesna sieć linii i stacji, która obejmuje blisko jedną czwartą kraju. Zwiększa pewność zasilania centralnej i północno-wschodniej Polski oraz umożliwia przesył energii elektrycznej pomiędzy Polską a Litwą, przyczyniając się tym samym do zlikwidowania barier funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego, poprzez zamkniecie tzw. Pierścienia Bałtyckiego (Baltic Ring).