Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych NN, poświadczenie doświadczenia w zakresie projektowania przebudów linii elektroenergetycznych NN

Informujemy, iż opiniowanie możliwości sytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów, jak również zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych NN stanowiących własność PSE S.A., tj. o napięciu 220 kV, 400 kV i 750 kV w szczególności dotyczące:

odbywa się za pośrednictwem korespondencji listownej. W celu uzyskania uzgodnienia/warunków należy wypełnić wniosek o uzgodnienie branżowe i złożyć korespondencyjnie wraz ze wskazanymi dokumentami (formularz jest dostępny tutaj).

Korespondencję, o której mowa powyżej, prosimy kierować do właściwych zamiejscowych komórek organizacyjnych Spółki, tj.:

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć oraz obszarów działalności dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/dane-systemowe/praca-kse/informacje-ogolne/schemat-sieci

PSE S.A. informuje, że przygotowanie dokumentacji na potrzeby wydania ww. warunków, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia kolizji odbywają się staraniem i na koszt Inwestora.

Warunki oceny, że dany podmiot posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie projektowania przebudowy linii przesyłowych 220 kV i 400 kV w celu usunięcia kolizji z inwestycją osoby trzeciej (dostępne są tutaj).

Dodatkowe informacje na temat uzgodnień, wydania warunków, pomoc w przyporządkowaniu linii do właściwego biura można uzyskać pod nr telefonów: