Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne
Historycznie rozwój sieci przesyłowych w krajach europejskich był determinowany i stymulowany przede wszystkim przez potrzeby krajowe. Krajowe systemy elektroenergetyczne powstawały niezależnie od systemów budowanych przez sąsiadów, ale spełniały wymagania lokalne wynikające z charakterystyki kraju, stopnia zaludnienia, lokalizacji przemysłu, dostępu do paliw i innej infrastruktury. W konsekwencji powstało wiele systemów pracujących rozłącznie i niezależnie dla wydzielonych obszarów, różniących się strukturą i charakterystykami technicznymi sieci przesyłowych. Z biegiem czasu pojawiły się dodatkowe różnice w przyjętych rozwiązaniach prawnych i podatkowych.

Wraz z powstaniem i rozwojem dążeń wspólnotowych w Europie pojawiła się również potrzeba utworzenia wspólnego i jednolitego europejskiego rynku energii. Historyczne uwarunkowania powstawania krajowych systemów elektroenergetycznych spowodowały niestety wiele trudności w procesie połączenia systemów przesyłowych w jeden europejski system. W efekcie korzyści z utworzenia wspólnego europejskiego systemu są w naturalny sposób limitowane ograniczeniami powstałymi na skutek różnic między łączonymi systemami, a także spowodowane brakiem wystarczających połączeń międzysystemowych.

Możliwość prowadzenia międzysystemowej wymiany energii elektrycznej jest szczególnym przykładem korzyści płynących z pracy w ramach połączonych systemów. Jednak z powodu niewystarczających połączeń międzysystemowych i wynikających stąd ograniczeń przepływ energii elektrycznej z jednego systemu elektroenergetycznego do drugiego jest limitowany do maksymalnych wielkości przesyłu, jakie są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu posiadanych połączeń.

Realizacja umów sprzedaży energii w wymianie międzysystemowej wymaga rezerwacji zdolności przesyłowych. OSP zarządza ograniczeniami przesyłowymi Wymiany Międzysystemowej na rzecz podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej udostępniając zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej na zasadach rynkowych.