Zdolności przesyłowe

PSE S.A. przyjmuje następujące oznaczenia i definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uzgodnione w ramach ENTSO-E. Są one stosowane przez wszystkich operatorów europejskich. Wielkości techniczne zdolności przesyłowych wyznaczane są oddzielnie dla eksportu i importu energii elektrycznej. TTC Całkowite Zdolności Przesyłowe (ang. Total Transfer Capacity ) Całkowite Zdolności Przesyłowe określane są jako...

Więcej...

Aktualne zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej zawarte sa w Załączniku nr 3 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej: Zasady wyznaczania zdolnosci przesyłowych na liniach wymiany miedzysystemowej

Więcej...