Powrót

Definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej

Definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej
PSE S.A. przyjmuje następujące oznaczenia i definicje zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uzgodnione w ramach ENTSO-E. Są one stosowane przez wszystkich operatorów europejskich. Wielkości techniczne zdolności przesyłowych wyznaczane są oddzielnie dla eksportu i importu energii elektrycznej.

TTC Całkowite Zdolności Przesyłowe (ang. Total Transfer Capacity )
Całkowite Zdolności Przesyłowe określane są jako maksymalna dopuszczalna wartość mocy wymiany międzysystemowej pomiędzy przyległymi obszarami wyznaczona zgodnie z obowiązującymi w każdym z nich kryteriami bezpieczeństwa.

TRM Margines Bezpieczeństwa Przesyłu (ang. Transmission Reliability Margin)
Margines Bezpieczeństwa Przesyłu stanowi rezerwę zdolności przesyłowych utrzymywaną ze względu na możliwe zdarzenia losowe i niepewność danych wykorzystanych dla wyznaczenia wartości TTC. Margines Bezpieczeństwa Przesyłu jest wielkością zdolności przesyłowych, która może być wykorzystana jedynie w sytuacjach awaryjnych lub dla realizacji krótkotrwałych działań regulacyjnych.

NTC Zdolności Przesyłowe Netto (ang. Net Transfer Capacity)
Zdolności Przesyłowe Netto określają maksymalne dopuszczalne zdolności wymiany mocy pomiędzy dwoma obszarami, realizowane zgodnie z wszystkimi standardami bezpieczeństwa systemu określonymi przez każdego operatora z uwzględnieniem niezbędnego marginesu bezpieczeństwa. Wielkość NTC definiowana jest jako:

NTC = TTC - TRM

AAC Pierwotnie Przydzielone Zdolności Przesyłowe (ang. Already Allocated Capacity)
Pierwotnie Przydzielone Zdolności Przesyłowe to wielkość zarezerwowanych zdolności przesyłowych w ramach  wcześniej przeprowadzonych przetargów na rezerwację zdolności przesyłowych.

ATC Dostępne Zdolności Przesyłowe (ang. Available Transfer Capacity)
Dostępne Zdolności Przesyłowe to miara zdolności przesyłowych pozostających do wykorzystania w warunkach fizycznych systemu przesyłowego. Wielkość ATC określana jest równaniem:

ATC = NTC - AAC

Poniższy rysunek przedstawia wielkości techniczne zdolności przesyłowych wymiany