Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo

Projekt „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dofinansowanie:

Projekt był realizowany w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Energii nr POIS.09.06.00-00-006/10-00 w dn. 6 czerwca 2012 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 14,25 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 91,43 mln zł.

Cel:

Celem Projektu było stworzenie warunków umożliwiających zniesienia istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych na obszarach, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk miała umożliwić przyłączenie do sieci energetycznej co najmniej dwóch farm wiatrowych, dzięki czemu realizowane byłyby działania, zmierzające do podniesienia lokalnego i krajowego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat w sieciach przesyłowych, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji CO₂ oraz rozwój regionu bogatego w zasoby energii odnawialnej w tym wypadku wiatr.

Efekty:

W ramach projektu rozbudowano istniejącą stację elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk zlokalizowaną na terenie gminy Słupsk w województwie pomorskim. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego została wybudowana rozdzielnia 110 kV, umożliwiająca przyłączenie farm wiatrowych. Do wybudowanego przez PSE pola nr 6 rozdzielni 110 kV została przyłączona farma wiatrowa Słupsk obejmującą turbiny wiatrowe o łącznej mocy 21 MW.