SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W PSE S.A.

Ogłoszenie o aukcji:

 

I. Informacje wstępne


Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna zapraszają do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów w PSE S.A. (dalej jako Aukcja).
W Etapie I Aukcji jako oferenci mogą brać udział wyłącznie pracownicy Spółki którzy wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o aukcji.

W Etapie II i III Aukcji jako oferenci mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o aukcji.
Spółka może odwołać aukcję, zmienić warunki aukcji lub ogłoszenia o aukcji, zamknąć aukcję bez wybrania którejkolwiek z ofert albo unieważnić aukcję w całości lub części bez podania przyczyny w każdym czasie. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności Sprzedający zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej i intranetowej PSE S.A. oraz w jej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym

II. Firma, siedziba i adres Spółki


Aukcję ogłasza, organizuje i prowadzi Sprzedający - spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej również jako: PSE S.A. lub Spółka), adres: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, adres strony internetowej: http://www.pse.pl


III. Termin i miejsce przeprowadzenia aukcji


Aukcja zostanie przeprowadzona we wskazanych niżej terminach:
Etap I - w dniu 14 września 2021 r., w godzinach: od 12:00 do momentu zakończenia poszczególnych aukcji.
Etap II - w dniu 19 października 2021 r., w godzinach: od 12:00 do momentu zakończenia poszczególnych aukcji.
Etap III - w dniu 23 listopada 2021 r., w godzinach: od 12:00 do momentu zakończenia poszczególnych aukcji.
Aukcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem platformy zakupowej PSE S.A., dostępnej pod adresem: https://przetargi.pse.pl/ w formie aukcji elektronicznej, w sposób zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Wymaganiami w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów w PSE S.A. („Wymagania”) stanowiącymi Załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


IV. Rodzaj i liczba zbywanych składników aktywów trwałych


Zestawienie sprzedawanych samochodów, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


V. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem zbywanych składników aktywów trwałych


Oferowane samochody zlokalizowane na terenie parkingu PSE Konstancin-Jeziorna można oglądać w dniu 04 września 2021 roku przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancin-Jeziorna, w godzinach 09:00 – 15:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Jacka Piwko tel. 601 280 754. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: jacek.piwko@pse.pl

Oferowane samochody zlokalizowane na terenie terenowej lokalizacji Warszawa można oglądać w dniu 04 września 2021 roku przy ul. Estrady 50 w Warszawie, w godzinach 10:00 – 16:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Mirosława Potrzebowskiego tel. 798 652 638. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: miroslaw.potrzebowski@pse.pl


Oferowane samochody zlokalizowane na terenie terenowej lokalizacji Bydgoszcz można oglądać w dniu 04 września 2021 roku, na terenie SE Bydgoszcz Zachód w Lipnikach koło Łochowa, w godzinach 09:00-15:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Waldemara Gęsickiego tel. 601 382 518. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: waldemar.gesicki@pse.pl


Oferowane samochody zlokalizowane na terenie terenowej lokalizacji Radom można oglądać w dniu 04 września 2021 roku, przy ul. Żeromskiego 75 w Radomiu, w godzinach 09:00 – 15:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Krzysztofa Paszewskiego tel. 695 353 933. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: krzysztof.paszewski@pse.pl


Oferowane samochody zlokalizowane na terenie terenowej lokalizacji Katowice można oglądać w dniu 04 września 2021 roku na terenie SE Tucznawa przy ulicy Dąbrowszczaków w Dąbrowie Górniczej w godzinach 09:00 – 15:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Rafała Marquardta tel. 661 708 742. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: rafal.marquardt@pse.pl


Oferowane samochody zlokalizowane na terenie terenowej lokalizacji Poznań można oglądać w dniu 04 września 2021 roku SE Plewiska, przy ul. Szkolnej 31 w Plewiskach, w godzinach 09:00 – 15:00. Wszelkie zapytania dotyczące pojazdów należy kierować do Pana Leszka Hoffmanna tel. 603 115 389. Warunkiem dokonania oględzin jest mailowe potwierdzenie tej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2021 r. Potwierdzenie należy kierować na adres e-mail: leszek.hoffmann@pse.pl


VI. Wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia


Wysokość ceny wywoławczej każdego z samochodów została określona w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wadium stanowi 5% ceny wywoławczej samochodu, z zastrzeżeniem, że obowiązek wniesienia wadium dotyczy tylko i wyłącznie tych samochodów których cena wywoławcza przekracza 20.000 zł.
Licytanci składają oferty sukcesywnie, przy czym każda kolejna musi być korzystniejsza od dotychczasowej (postąpienie). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) zaś maksymalna wysokość postąpienia wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).


VII. Termin i sposób wnoszenia wadium


Wadium powinno zostać wniesione co najmniej 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia danego Etapu Aukcji.
Wadium jest wnoszone na rachunek bankowy PSE S.A. nr 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468
Wpłata wadium powinna być dokonywana oddzielenie dla każdego z pojazdów, co do którego licytant zamierza złożyć ofertę. W tytule przelewu należy podać tytuł postępowania oraz numer rejestracyjny pojazdu którego dotyczy wpłata.


VIII. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferty są wiążące


Oferty i postąpienia należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej PSE S.A., dostępnej pod adresem: https://przetargi.pse.pl, po uprzednim utworzeniu konta. Oferty mogą być składane w terminach przeprowadzenia Aukcji.


Za najkorzystniejszą ofertę zakupu samochodu zostanie uznana ważna oferta z najwyższą zaoferowaną ceną spośród wszystkich zaproponowanych przez oferentów cen nabycia (brutto).
Cena ta musi być równa lub wyższa niż cena wywoławcza.
Aukcja jest ważna jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą.
Wybór Oferenta nastąpi dopiero w chwili zatwierdzenia wyniku Aukcji przez przedstawiciela Sprzedającego.


IX. Wadium


Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych (samochodu), z zastrzeżeniem, że obowiązek wniesienia wadium dotyczy tylko i wyłącznie tych samochodów których cena wywoławcza przekracza 20.000 zł.
Wadium wnosi się w gotówce, w sposób określony w pkt VII.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostaje im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek, pomniejszonej o opłatę bankową z tytułu przelewu na rachunek Oferenta.
Wadium złożone przez nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Oferenta, którego oferta została przyjęta.


X. Sposób postępowania Spółki w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden oferent zaoferował tę samą, najwyższą cenę


Platforma zakupowa nie daje możliwości złożenia przez dwóch Oferentów w tym samym czasie ofert z taką samą najwyższą ceną.


XI. Sposób przekazania wyników rozstrzygnięcia aukcji


Sprzedający zawiadamia Oferentów o wyniku Aukcji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu składania ofert.


XII. Informacje dodatkowe


W cenie samochodu zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%.
Rzeczywiste wskazanie drogomierza może odbiegać o nie więcej niż 1% od wartości podanej w ocenie stanu technicznego pojazdu z uwagi na incydentalne eksploatowanie ich po wykonaniu ekspertyzy. W celu potwierdzenia rzeczywistego stanu drogomierza należy kontaktować się z osobami wskazanymi w pkt V.
Oceny stanu technicznego pojazdów zostały zamieszczone w Intranecie PSE S.A. pod adresem: http://i-osp/index.php?option=com_repozytorium&sciezka=/Repozytorium/Sprzeda%BF%20pojazd%F3w%20-%20aukcja (zasób: Repozytorium wiedzy -> Sprzedaż pojazdów – aukcja) oraz na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Zestawienie_sprzedawanych_samochodow_wraz_z_wycena_rzeczoznawcy.zip

Na dzień 24 sierpnia 2021 r. przewidziano przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej na platformie zakupowej, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze sposobem działania platformy oraz zgłosić ewentualne błędy lub utrudnienia.
Wszelkie zapytania dotyczące zakładania konta, działania platformy lub utrudnień należy kierować do Pana Marka Sieniły tel. 571 207 982 lub na adres e-mail: marek.sienila@pse.pl
Oferenci w trakcie trwania poszczególnych etapów Aukcji mogą kontaktować się z Pomocą Techniczną (administratorem platformy zakupowej), tel. 22 428 19 28, e-mail: admin@eb2b.com.pl


Pytania dotyczące przebiegu Aukcji należy kierować do Pani Anny Kusal, tel. 697 050 928, e-mail: anna.kusal@pse.pl oraz na e-maila ogólnego komisji przetargowej: sprzedaz.pojazdow@pse.pl 


Komisja sprzedażowa składa się z następujących członków:
1) Jarosław Mikusek – przewodniczący Komisji,
2) Anna Kusal – sekretarz Komisji,
3) Ewa Katyk – Pełnomocnik ds. Compliance,
4) Beata Łączyńska – członek Komisji z ramienia DL (radca prawny),
5) Bartłomiej Łyko – członek Komisji z ramienia DC,
6) Adrian Tymko – członek Komisji z ramienia DL.

XIII. Załączniki:


Załącznik nr 1 – Wymagania w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów w PSE S.A..


Załącznik nr 2 – Zestawienie sprzedawanych samochodów wraz z wyceną rzeczoznawcy.

 

PYTANIA OD OFERENTÓW:

1. czy w przypadku wygrania przeze mnie aukcji na samochód w „odległej” ZKO (np. Katowice), umowa o której mowa w § 9 „Wymagań w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów w PSE S.A.” (Przejęcie prawa własności) może zostać zawarta drogą elektroniczną, na przykład poprzez podpisanie dokumentu pdf. za pomocą IKK?

Odpowiedź:

Komisja sprzedażowa informuję, że zgodnie zapisami w Zasady postępowania oraz zawierania umów sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. pkt 8 ppkt 8.1 dopuszcza się zawarcie umowy poprzez podpisanie jej własnym imieniem i nazwiskiem przy wykorzystaniu karty IKK.

2. czy w przypadku wygrania przeze mnie licytacji któregokolwiek z pojazdów znajdujących się obecnie na terenie ZKO Katowice, odbiór pojazdu musi się odbyć bezwzględnie z moim udziałem? Czy też możliwy jest odbiór przez inną osobę/firmę (np. autoholowanie), na podstawie upoważnienia podpisanego przeze mnie za pomocą IKK?

Odpowiedź:

Komisja sprzedażowa informuję, że dopuszcza wydanie pojazdu innej osobie na podstawie jednoznacznie wyrażonej woli przez nabywcę np. poprzez przesłanie podpisanego (dopuszcza się podpis przy wykorzystaniu karty IKK) upoważnienia do odbioru przedmiotu sprzedaży oraz podpisania protokołu odbioru przez inny podmiot.