Usługi DSR - odbiorcy mogą brać aktywny udział w bilansowaniu KSE

Usługi DSR - aktywny udział odbiorców w bilansowaniu KSE

 

PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych.

Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników.

PSE S.A. oferują trzy programy w ramach usługi DSR:

 • Program Gwarantowany

  Skierowany jest do wykonawców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji poprzez zaoferowanie Produktów od 10 MW do 200 MW. Wykonawcy za zakontraktowane Produkty otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji, a także dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej na wezwanie OSP.

  Jednym z warunków przystąpienia do Programu Gwarantowanego jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych za pomocą certyfikowanych Obiektów Redukcji (ORed). Zasady dotyczące certyfikacji technicznej ORed znajdują się pod adresem www.pse.pl/dokumenty/ - karta aktualizacji nr CB/19/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
   
 • Program Bieżący

  Zorientowany jest na odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych podokresach okresu kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie redukcji i nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji.

  Przystąpienie do Programu Bieżącego nie nakłada na usługodawców obowiązku posiadania certyfikowanych ORed w dniu składania ofert przetargowych i zawarcia Umowy. Wskazanie certyfikowanych ORed wymagane jest w momencie, kiedy usługodawca będzie oferował wykonanie usługi oraz rozliczenia redukcji.
   
 • Program Bieżący Uproszczony (tzw. PBU)

  Adresowany głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych przychodów z redukcji zapotrzebowania na moc, które podlegają ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. W odróżnieniu do innych programów DSR w PBU odbiorcy nie ponoszą kar w przypadku nieudanej redukcji swojego zapotrzebowania na energię w wyznaczonym przez OSP terminie. Poza uproszczeniem sposobu wyznaczania profilu bazowego w stosunku do innych programów DSR wydłużono okres od aktywacji do realizacji redukcji. Dodatkowo PSE S.A. wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny i zmniejszyły dolną granicę mocy redukcji do 1 MW, która umożliwia zawarcie umowy bezpośrednio z PSE S.A.

  Usługi DSR świadczone są przez wykonawców w okresach kwartalnych. Wykonawcy wybierani są w postępowaniach przetargowych. Wszelkie szczegóły o prowadzonych postępowaniach dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: przetargi.pse.pl.

Usługi DSR świadczone są przez wykonawców w okresach kwartalnych. Wykonawcy wybierani są w postępowaniach przetargowych. Wszelkie szczegóły o prowadzonych postępowaniach dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: przetargi.pse.pl.

 

Charakterystyka programów

 

 Cechy Programów DSR

 Program   Gwarantowany

 Program   Bieżący

 Program Bieżący   Uproszczony

 Opłata za gotowość  TAK  NIE  NIE
 Odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży  Obowiązkowo  Dobrowolnie  Dobrowolnie
 Reakcja na polecenie redukcji, o ile zaakceptowano   propozycję sprzedaży  Obowiązkowo  Obowiązkowo  Dobrowolnie
 Obowiązek testowania  TAK  NIE  NIE
 Kary za niewykonanie redukcji  TAK  TAK  NIE

 

Bez względu na program usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony – jest to proces certyfikacji technicznej ORed oraz jest ORed aktywnym (tj. przesłał stosowne oświadczenia do operatora, który wydał temu OREd certyfikat). Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej będzie przeprowadzona w sposób nieangażujący uczestnika i będzie polegała na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie. Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni skontaktować się z operatorem systemu do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed.

W zależności od potencjału redukcji odbiorca może zawrzeć umowę bezpośrednio z PSE S.A. (1 MW mocy redukcji lub więcej w Programie Bieżącym Uproszczonym i 10 MW mocy redukcji lub więcej w Programach: Gwarantowanym i Bieżącym) lub z podmiotem agregującym który będzie go reprezentował w relacji z PSE S.A. (jeżeli odbiorca nie ma wystarczającego potencjału redukcji lub chce powierzyć obowiązki związane z zawarciem umowy innemu podmiotowi).

Więcej informacji o programach DSR na stronie: dsr.pse.pl

Wyniki zakończonych przetargów dostępne są na:https: https://przetargi.pse.pl/

Prezentacja ze spotkania:

Wzory Wniosków, Oświadczeń oraz Certyfikatu:

Symulator: