Informacje ogólne o DSR

Informacje ogólne

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie OSP, czyli PSE, w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. DSR przyczynia się do zachowania stabilności w KSE w przypadku  wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.


Dlaczego czasowe obniżanie zużycia energii elektrycznej jest ważne

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. Według wielu rynkowych analiz, zużycie energii w kolejnych latach będzie nadal rosnąć wraz z rozwojem gospodarczym kraju. Z drugiej strony nagłe zdarzenie w postaci lockdownu spowodowanego epidemią COVID-19 skutkowało znacznym spadkiem zużycia energii. OSP musi zatem zarówno efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami mocy oraz przyłączać do systemu nowe, elastyczne źródła wytwórcze, jak również dynamicznie reagować na nagłe, nowe wyzwania.

Potencjał krajowych jednostek wytwórczych powinien być wystarczający, by pokryć zapotrzebowanie w każdych warunkach. Ich moc zainstalowana jest większa, niż wynosi maksymalne zapotrzebowanie. Trzeba jednak pamiętać, że elektrownie nie zawsze dysponują pełną mocą: muszą przechodzić remonty, ulegają awariom, muszą czasowo zmniejszyć produkcję itp. W wyjątkowych sytuacjach może dochodzić do ekstremalnych warunków funkcjonowania KSE, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Aby sprostać tego typu zdarzeniom PSE dysponują środkami zaradczymi, które stosują w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. W 2020 r. należą do nich m.in. pomoc międzyoperatorska, praca interwencyjna elektrowni szczytowo-pompowych, rezerwa zimna i usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W 2021 r. katalog środków zaradczych będą stanowić: pomoc międzyoperatorska, rynek mocy i usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru.


Jak działa Interwencyjna Redukcja Poboru, czyli przywołanie do usługi

Wszyscy Wykonawcy usługi Interwencyjna Redukcja Poboru podpisują z PSE umowy na ten sam okres. W tym czasie OSP  może powiadomić Wykonawców o planowanej redukcji mocy. Wykonawcami usługi Interwencyjna Redukcja Poboru, oprócz odbiorców końcowych, mogą zostać również agregatorzy, którzy w relacjach z PSE, w ramach zakontraktowanych produktów, reprezentują podmioty posiadające zdolności redukcyjne obiektów ORed.

Otrzymanie powiadomienia

PSE wezwą Wykonawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru do redukcji poboru mocy wyłącznie w sytuacji zagrożenia stabilności KSE. Takie zagrożenie występuje wtedy, gdy OSP przewiduje, że ilość energii w systemie może być niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb jej odbiorców.

Wykonawcy usługi Interwencyjna Redukcja Poboru otrzymają w dobie poprzedzającej dzień redukcji wezwanie do składania propozycji sprzedaży bezpośrednio od PSE (w przypadku bezpośredniej umowy z PSE) lub od agregatora, z którym mają relacje umowne. Informacja o redukcji zostanie przesłana wcześniej ustalonym sposobem komunikacji, którym jest dedykowany system informatyczny oraz dodatkowo  sms i e-mail.

Reakcja

Po otrzymaniu wezwania, Wykonawca usługi Interwencyjna Redukcja Poboru może złożyć propozycję sprzedaży, zawierającą komplet parametrów dotyczących oferowanej przez Wykonawcę redukcji. W przypadku akceptacji przez OSP ww. propozycji, Wykonawca otrzyma komunikat z poleceniem redukcji, w wyniku którego jest zobowiązany zredukować zużycie zadeklarowanej mocy, we wskazanym przez siebie okresie.

Wynagrodzenie

Po udanej redukcji Wykonawcy usługi Interwencyjna Redukcja Poboru otrzymają wynagrodzenie.


Wysokość wynagrodzenia

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy usługi Interwencyjna Redukcja Poboru będzie zależało od:

Przykładowe wyliczenie: