Informacje o ENTSO-E

PSE S.A. jest członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E), która zrzesza 39 operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) z 35 krajów w Europie. Organizacja powstała w grudniu 2008 r. i funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do  transgranicznej wymiany energii elektrycznej i  uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Działalność prowadzona  przez organizacje ETSO (European Transmission System Operators) i UCTE (Union for the Coordination of the Transmission of Electricity) oraz regionalne stowarzyszenia operatorskie: krajów skandynawskich, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Irlandii, została inkorporowana do ENTSO-E. Ta organizacja, jako jedyna zrzeszająca operatorów systemów przesyłowych, reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).

Władzę w ENTSO-E sprawuje Walne Zgromadzenie członków, natomiast działaniami organizacji kieruje Zarząd. Strukturę roboczą ENTSO-E tworzą Komitety: Rynku; Rozwoju Systemu; Pracy Systemu; Badań, Rozwoju i Innowacji; Cyfryzacji oraz Grupa ds. Prawa i Regulacji, a także grupy eksperckie.

W skład Komitetów wchodzą funkcjonalne grupy robocze, realizujące zadania o charakterze paneuropejskim oraz grupy regionalne, które odpowiadają głównie za zadania właściwe dla poszczególnych regionów, w tym pracę połączonych systemów elektroenergetycznych (obszar UCTE, Nordel, kraje bałtyckie i inne). ENTSO-E realizuje szereg nowych obowiązków, wynikających m.in. z trzeciego pakietu legislacyjnego UE: opracowuje projekty kodeksów sieci, zatwierdza 10-letni plan rozwoju paneuropejskiej sieci elektroenergetycznej wraz z europejską prognozą wystarczalności mocy wytwórczych, realizuje zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami wspólnotowymi, a operatorami z krajów trzecich.Organizacje zrzeszone w ENTSO-E

1. Austria
 • Austrian Power Grid AG (APG)
 • Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VUEN)
2. Albania
 • OST sh.a – Albanian Transmission System Operator (OST)
3. Bosnia and Herzegovina
 • Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini
4. Belgium
 • Elia System Operator SA (Elia)
5. Bulgaria
 • Electroenergien Sistemen Operator EAD (ESO)
6. Switzerland
 • Swissgrid ag
7. Cyprus
 • Cyprus Transmission System Operator (Cyprus TSO)
8. Czech Republic
 • ČEPS a.s.
9. Germany
 • TransnetBW GmbH
 • TenneT TSO GmbH (TenneT DE)
 • Amprion GmbH
 • 50Hertz Transmission GmbH
10. Denmark
 • Energinet.dk
11. Estonia
 • Elering AS
12. Spain
 • Red Eléctrica de España S.A. (REE)
13. Finland
 • Fingrid Oyj
14. France
 • Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
15. United Kingdom
 • National Grid Electricity Transmission plc (National Grid)
 • System Operator for Northern Ireland Ltd (SONI)
 • Scottish Hydro Electric Transmission plc (SHE Transmission)
 • Scottish Power Transmission plc (SPTransmission)
16. Greece
 • Independent Power Transmission Operator S.A. (IPTO)
17. Croatia
 • HOPS d.o.o. (HOPS)
18. Hungary
 • MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR)
19. Ireland
 • EirGrid plc
20. Iceland
 • Landsnet hf
22. Lithuania
 • Litgrid AB
23. Luxembourg
 • Creos Luxembourg S.A.
24. Latvia
 • AS Augstsprieguma tÏkls (AST)
25. Montenegro
 • Crnogorski elektroprenosni sistem AD
26. FYR of Macedonia
 • Macedonian Transmission System Operator AD (MEPSO)
27. Netherlands
 • TenneT TSO B.V. (TenneT NL)
28. Norway
 • Statnett SF
29. Poland
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)
30. Portugal
 • Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN)
31. Romania
 • C.N. Transelectrica S.A.
32. Serbia
 • JP Elektromreža Srbije (EMS)
33. Sweden
 • Svenska kraftnät
34. Slovenia
 • ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja​ (ELES)
35. Slovak Republic
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS)

OBSERVER MEMBER
36. Turkey
 • TEİAŞ
 

Więcej informacji i aktualności znajdą Państwo na stronie www.entsoe.eu