Regionalna inicjatywa TSC

Regionalna inicjatywa TSC

W grudniu 2008 roku powołano regionalną inicjatywę – (TSC), której PSE S.A. są aktywnym uczestnikiem. Inicjatywa TSC jest przedsięwzięciem rozwojowym, obejmującym swoim zasięgiem znaczną część obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej, w której zrzeszonych jest aktualnie 15 OSP z Europy Środkowej: czterech (4) operatorów z Niemiec, tj. 50Hertz, Amprion TenneT DE oraz TransnetBW, a także APG (Austria), ČEPS (Czechy), ELES (Słowenia), Energinet.dk (Dania), HOPS (Chorwacja), MAVIR (Węgry), Swissgrid (Szwajcaria), TenneT NL (Holandia), SEPS (Słowacja), Transelectrica (Rumunia) oraz PSE S.A. (Polska).

 

 

Cel inicjatywy TSC

Celem i głównym filarem działalności w ramach inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych (w tym także KSE), co jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami europejskimi. Aby zapewnić osiągnięcie powyższego celu podejmowane są działania polegające na intensyfikacji regionalnej współpracy międzyoperatorskiej, która na dzień dzisiejszy obejmuje procesy identyfikacji zagrożeń oraz stosowanie odpowiednich międzyoperatorskich środków zaradczych. Usuwanie zagrożeń lub przynajmniej minimalizowanie efektów ich zmaterializowania jest realizowane w ramach wspólnych procesów planowania operacyjnego DACF (Day Ahead Congestion Forecast, od 2010) oraz IDCF (Intra-Day Congestion Forecast, od 2014), a więc w nomenklaturze CEP (Clean Energy Package) procesu skoordynowanych analiz bezpieczeństwa (CSA – coordinated security analyses) w horyzontach DA i ID.

 

Powołanie spółki TSCNET

Do lipca 2013 r. TSC funkcjonowała w sposób zdecentralizowany, tj. wszystkie zadania (operacyjne i koncepcyjne) były realizowane w całości przez OSP, przy czym te mające charakter wspólnych (np. zarządzanie zdecentralizowanym narzędziem IT oraz moderowanie telekonferencji) były realizowane rotacyjnie. Dla lepszej koordynacji stale zwiększającego się zakresu zadań oraz poprawy efektywności w ich obsłudze, OSP zrzeszeni w inicjatywie TSC podjęli decyzję o utworzeniu spółki, której będą udziałowcami. Początkowo funkcjonowało Joint Office of European Transmission System Operators, tj. Wspólne Biuro Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych w formie spółki niejawnej (Undisclosed Partnership), które zaprzestało swoją działalność z chwilą powołania spółki TSCNET Services GmbH (dalej: TSCNET). Spółkę tę, dnia 1 września 2014 r., utworzyło 10 OSP, tj. 50Hertz, Amprion, APG, ČEPS, ELES, HOPS, Swissgrid, TenneT DE, TenneT NL oraz TransnetBW. PSE S.A., a także 2 pozostałych OSP, tj. Energinet i MAVIR przystąpiło do TSCNET pod koniec 2014 r.

TSCNET z siedzibą w Monachium rozpoczęła działalność operacyjną z dniem 1 maja 2015 roku. Obecnie udziałowcami TSCNET jest 15 OSP zrzeszonych w TSC, z których każdy ma po 6,67% udziałów w Spółce.

 

Zadania TSCNET

Działalność Spółki obejmuje obecnie usługi wsparcia OSP w następujących procesach planowania operacyjnego:

 1. budowanie wspólnych modeli sieciowych (CGM) dla regionu TSC,
 2. analizy bezpieczeństwa (DACF/IDCF, CSA) dla regionu TSC, w tym rozliczeń MRA,
 3. wyznaczanie zdolności przesyłowych (CC) dla regionów CWE i CSE (wspólnie z Coreso),
 4. planowanie wyłączeń dla regionu TSC,
 5. ocena wystarczalności połączonych systemów dla całego ENTSO-E (rotacyjnie z Coreso i Nordic RSC),
 6. zarządzania nadzwyczajnymi sytuacjami kryzysowymi (CGS) dla regionu TSC.

Ponadto, TSCNET uczestniczy także w opracowywaniu i wdrażaniu modyfikacji istniejących oraz nowych procesów regionalnych. TSCNET, w rozumieniu rozporządzenia SO GL, jest jednym z Regionalnych Koordynatorów Bezpieczeństwa (ang. Regional Security Coordinators – RSCs), które zgodnie z rozporządzeniami SOGL oraz CACM/FCA mają obsługiwać pięć (5) z powyższych sześciu (6) regionalnych procesów realizowanych w 10 regionach wyznaczania zdolności (CCR)

 

Władze spółki TSCNET

Walne Zgromadzenie (WZ)

Składa się z przedstawicieli wszystkich Udziałowców; PSE reprezentowane są przez Prezesa Zarządu, Eryka Kłossowskiego / proxy Robert Paprocki;

Rada Nadzorcza (RN)

Składa się z min 5 członków; obecnie 6 członków a więc rotacyjne reprezentowanie właścicieli. Ze strony PSE członkiem jest dyr. Leszek Jesień;

Zarząd

Członkami zarządu obecnie jest 2 Dyrektorów Zarządzających, których kadencja kończy się 30.09.2022;

 

Organizacja współpracy międzyoperatorskiej w ramach TSC

Cooperation Board (Rada Współpracy dalej: CB):

 • Każdy OSP z TSC posiada jednego przedstawiciela w CB. Obecnie jest 15 członków CB, którzy są jednocześnie przedstawicielami udziałowców w Walnym Zgromadzeniu TSCNET (aby zapewnić synergię spotkań CB ze spotkaniami Walnego). Ze strony PSE są to: Prezes Eryk Kłossowski / proxy: Robert Paprocki.
 • Do kompetencji CB należy podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie rozwoju współpracy i działalności TSC oraz rozstrzyganie ewentualnych konfliktów (braku jednomyślności) w Operational Advisory Board.

Advisory Operational Board (dalej: AOB):

 • Każdy OSP z TSC posiada jednego przedstawiciela w AOB. Obecnie jest 15 członków AOB (szczebel dyrektorów operacyjnych). Ze strony PSE są to: Robert Paprocki /proxy Marek Kornicki.
 • AOB to organ raportujący do CB, odpowiedzialny za wypracowywanie rozwiązań systemowych oraz definiowanie usług, które będą dostarczane przez TSCNET w ramach umowy serwisowej oraz proponujący zmiany w dostarczanych usługach. AOB nie podejmuje żadnych decyzji dot. funkcjonowania TSCNET.

Grupy eksperckie (Expert Networks; ENs) podległe i raportujące do AOB, w których PSE ma swoich reprezentantów:

 1. ENs PDV (Process Development) – grupa odpowiedzialna za rozwój procesów operacyjnych.
 2. ENs OPP (Operational Practice ) – grupa odpowiedzialna za wdrażanie procesów operacyjnych.
 3. ENs ITA (IT Administration).
 4. ENs Legal (grupa prawna).

 

Więcej informacji na stronie https://www.tscnet.eu/