Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w PSE S.A. (Zasady Transparentności)

 

 

Stosownie do art. 11y ust. 3 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), wykonują zadania operatora informacji rynku energii.

Zgodnie z art. 11ze ust. 4 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385), operator informacji rynku energii wypełnia w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z budową i funkcjonowaniem centralnego systemu informacji rynku energii, obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przez zamieszczenie stosownych informacji na swoich stronach internetowych, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wypełnienie obowiązków informacyjnych dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z budową centralnego systemu informacji rynku energii na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSE S.A. oraz na stronie internetowej PSE S.A.