Powrót

Opiniowanie opracowania pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”

8 marca 2021, 17:42

Opiniowanie opracowania pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”
W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.

W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., urządzeniom służącym do przesyłu energii elektrycznej (offshore i onshore), instalowanym w układach wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: michal.swierzynski@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa plik z przedmiotowym opracowaniem wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail. Uwagi prosimy przesyłać w języku angielskim.