Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar 50.4)

25 sierpnia 2020, 16:10

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar 50.4)

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznym (FSkar 50.4).

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 50 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej propozycji zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznym (dalej: FSkar 50.4).

OSP przedłożyli propozycję FSkar 50.4 do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) celem zatwierdzenia – PSE S.A. przedłożyły ją Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w dniu 18 czerwca 2019 r.

W dniu 10 stycznia 2020 r. wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP wezwanie do zmian w Dokumencie, na które OSP odpowiedzieli w dniu 26 marca 2020 r.

W związku z powyższym, w dniu 15 czerwca 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.22.2019.ŁW zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych prowadzących planową wymianę energii między systemami synchronicznym. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.