Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie

1 sierpnia 2018, 12:16

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie

Komunikat

Operatora Systemu Przesyłowego

w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Zmiany te dotyczą:

  • modyfikacji zasad certyfikacji Obiektów redukcji (ORed) mogących uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Usługi DSR),
  • wprowadzenia do IRiESP - Bilansowanie nowego programu w ramach Usługi DSR - Programu Bieżącego Uproszczonego.

Zmiany te mają na celu:

  • pozyskanie przez OSP dodatkowego wolumenu dostępnej mocy redukcji w zakresie Usługi DSR,
  • objęcie certyfikacją wszystkich ORed odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 z dnia 10 kwietnia 1997 r. - (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.),
  • umożliwienie uruchomienia Programu Bieżącego Uproszczonego.

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie, który 1 sierpnia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 16 sierpnia 2018 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP - Bilansowanie, w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/19/2018 IRiESP -Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.