Powrót

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP

25 listopada 2019, 16:00

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna; CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 29 października 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr:

  • CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna,
  • CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  • CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zakończył w dniu 12 listopada 2019 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w ww. Kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia ww. Karty aktualizacji, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji: nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania i nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.