Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie

23 listopada 2018, 16:45

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2018.PSt z dnia 30 października 2018 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na dzień zakończenia wdrożenia wszystkich niezbędnych rozwiązań prawnych i technicznych zgodnie z pkt 1.2 lit. h „Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 05.06.2017  nr DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2 wraz z późniejszymi zmianami.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7 IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik nr 1 do powołanej na wstępie decyzji Prezesa URE.

Informujemy również, że w zakładce „Dokumenty” zostały zamieszczone także: tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie zawierający zmiany wprowadzone decyzją Prezesa URE oraz powołana na wstępie decyzja Prezesa URE. Wskazujemy ponadto, że powyższy tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie będzie obowiązywał od daty przywołanej w punkcie 2 niniejszego komunikatu.