Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

20 grudnia 2018, 16:26

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie.

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2018.LK z dnia 18 grudnia 2018 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie.
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na dzień 1 stycznia 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7 IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik nr 1 do powołanej na wstępie decyzji Prezesa URE.

Informujemy ponadto, że w zakładce „Dokumenty” zostały zamieszczone także: tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie zawierający zmiany wprowadzone decyzją Prezesa URE oraz powołana na wstępie decyzja Prezesa URE.