Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

23 grudnia 2020, 14:24

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.7.2020.ŁW z dnia 23 grudnia 2020 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Kartach aktualizacji nr: 

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. kartach aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Kartami aktualizacji, stanowiącymi załączniki do decyzji Prezesa URE,
  • tekst jednolity IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CK/13/2020 oraz zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW z dnia 24 lipca 2020 r., która również wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., oraz
  • tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/28/2020.