Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP

4 października 2017, 14:46

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 4 października 2017 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie.

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie, zakończył w dniu 27 września 2017 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w ww. kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 220 z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP -  Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tych kart aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.

Zobacz dokumenty