Powrót

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

14 maja 2021, 16:41

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.12.2021.MZS z dnia 14 maja 2021 r. zatwierdził zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”), określone w Zmianach nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE:

  • Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

wchodzą w życie w dniu rozpoczęcia funkcjonowania projektu Interim Coupling Project (dalej jako: „ICP”), tj. w dniu rozpoczęcia alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynków dnia następnego poprzez aukcje niejawne w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych zdolności przesyłowych netto na granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-Niemcy, Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja, uzgodniony pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej – uczestnikami ICP i opublikowany komunikatem na stronie internetowej OSP z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie się z terminem wejścia w życie zmian zatwierdzonych powołaną na wstępie decyzją Prezesa URE.  

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt IV.2.6) Warunków Dotyczących Bilansowania, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Zmianami nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, stanowiącymi załącznik do tej decyzji,
  • tekst jednolity Warunków Dotyczących Bilansowania, uwzględniający zmiany określone Zmianami nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.