Powrót

Komunikat PSE S.A. w sprawie mechanizmów stosowanych na rynku bilansującym energii elektrycznej w Polsce

20 kwietnia 2018, 12:30

Komunikat PSE S.A. w sprawie mechanizmów stosowanych na rynku bilansującym energii elektrycznej w Polsce

W związku z kierowanymi do PSE S.A. pytaniami uczestników rynku, dotyczącymi świadczenia usługi operacyjnej rezerwy mocy (dalej „ORM”) oraz zasad kalkulacji cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (dalej „cena CW”) i cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (dalej „cena CU”) w latach 2019 – 2020 oraz od 2021 r., tj. pierwszego roku dostaw na rynku mocy, PSE S.A. informują, co następuje.

  • PSE S.A. nie wystąpiły i obecnie nie przewidują wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z wnioskiem o dokonanie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), dotyczących modyfikacji zasad pozyskiwania i rozliczania ORM w latach 2019 i 2020;
  • Budżet ORM, tj. uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w roku obowiązywania Taryfy OSP, zgodnie z pkt 5.3.2.1.5. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej: IRiESP-Bilansowanie), wynika z poziomu kosztów zakupu tej usługi uznanego za uzasadniony przez Prezesa URE, przyjętego do kalkulacji Taryfy OSP. Co do zasady budżet ten dla danego roku zależy od (i) wielkości wymaganej mocy ORM w KSE (pkt 5.3.2.1.7. IRiESP-Bilansowanie), (ii) szacowanej wielkości dostępnej mocy ORM oraz (iii) jednostkowej wartości tej mocy. PSE S.A. nie są obecnie znane przesłanki, aby jednostkowa wartość mocy ORM określana dla potrzeb kalkulacji budżetu ORM dla lat 2019 i 2020 mogła się istotnie różnić od wielkości dla 2018 r. Przy takim założeniu budżet ORM dla lat 2019 i 2020 powinien być na poziomie budżetu ORM dla 2018 r. w ujęciu względnym, tj. w odniesieniu do wartości jednostkowej mocy ORM (MW-h) uwzględnianej w kalkulacji budżetu ORM;
  • Stosownie do pkt 5.3.2.1.6. IRiESP-Bilansowanie, cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (dalej „CRRM”) jest corocznie indeksowana prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, uznanym przez Prezesa URE za uzasadniony w ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla danego roku, i korygowana stosownie do zmiany udziału liczby godzin roboczych w roku w stosunku do roku poprzedniego. PSE S.A. nie wystąpiły i obecnie nie przewidują wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o dokonanie zmiany zasad ustalania ceny CRRM na lata 2019 i 2020. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, zmiany wartości ceny CRRM w kolejnych latach będą uzależnione od zmiany parametrów wykorzystywanych do jej wyznaczenia.
  • Zasady kalkulacji cen CW oraz CU oraz sposób ich wykorzystania w rozliczeniach są regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu elektroenergetycznego z dnia 4 kwietnia 2007 r. (tzw. rozporządzenie systemowe). Zmiany w tym zakresie leżą więc w kompetencjach ministra właściwego ds. energii. W  opinii PSE S.A. stosowanie przedmiotowych cen powinno być kontynuowane dla potrzeb rozliczania wytwarzania energii elektrycznej w warunkach niekonkurencyjnych;
  • PSE S.A. zakładają stosowanie na rynku bilansującym w latach 2019-2020 mechanizmu pozyskiwania i rozliczania ORM zgodnego z obecnie obowiązującymi zasadami. Od 2021 r. zostanie on zastąpiony mechanizmem pozyskiwania i rozliczania rezerwy trójnej (ang. replacement reserve), opartym na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (ang. Commission Regulation establishing a guideline on electricity balancing). Tekst przedmiotowego rozporządzenia w wersji w języku polskim jest dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN a w wersji w języku angielskim pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN.
    PSE S.A. planują przedstawienie koncepcji nowego mechanizmu pozyskiwania i rozliczania rezerw mocy w drugiej połowie 2018 r.


Zastrzeżenie:
Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania PSE S.A. do działań w zakresie i terminach określonych w komunikacie. Działania podejmowane przez PSE S.A. mogą różnić się od tych określonych w komunikacie, w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego.