Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP

7 lutego 2020, 16:18

Projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, który w dacie niniejszego komunikatu został opublikowany na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do ww. projektu Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 21 lutego 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu Karty aktualizacji w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag dedykowanym tej karcie, dołączonym do niniejszego komunikatu
i dostępnym w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.