Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych opiera się na wartościach firmowych PSE - niezawodności, wiarygodności i odpowiedzialności. Bazując na tych samych wartościach PSE, stworzyło również kodeks etyki dla pracowników spółki. Oba te dokumenty stanowią drogowskaz w drodze do osiągania celów, wskazując normy i zasady postępowania. Ich przestrzeganie umożliwia PSE zrównoważony rozwój, który wpisany jest w strategię Spółki oraz stanowi element budowania fundamentów zaufania kontrahentów i społeczności lokalnych. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych wspomaga działania podejmowane w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy wobec firmy, a także zachowania dobrych relacji z nimi w przyszłości.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych jest dokumentem zawierającym normy postępowania ustanowione przez spółkę odzwierciedlające jej misję. Kodeks etyki odnosi się do szeregu dokumentów i procedur funkcjonujących wewnątrz organizacji.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych oraz Kodeks etyki, mając za podstawę normy prawne, jednocześnie kładą nacisk na zasady, obyczaje, tradycje, które współtworzą pracownicy Grupy Kapitałowej PSE oraz wszyscy pracownicy sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Zarząd PSE powołał Pełnomocnika ds. Compliance, do którego zadań należy:

Określone w Kodeksie standardy zachowań etycznych stanowią również wsparcie dla osób poszukujących rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, pomagają dokonywać właściwych wyborów oraz wskazują pożądane postawy i postępowanie.

Przestrzeganie Kodeksu etyki opartego na kluczowych wartościach Spółki pozwala na rozwój kultury organizacyjnej bazującej na transparentności, zaufaniu i współpracy, a w efekcie zapewnia partnerskie, profesjonalne relacje wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

Kodeks etyki skierowany jest do wszystkich pracowników PSE, natomiast Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych skierowany jest do wszystkich partnerów biznesowych niezależnie od wykonywanych zadań.