Powrót

Komunikat dotyczący propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania

20 czerwca 2018, 14:21

Komunikat dotyczący propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Informacją OSP z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania, zakończył w dniu 4 czerwca 2018 r. proces konsultacji propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28 listopada 2017r.), sporządził i niniejszym publikuje uzasadnienie przyczyn uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag będących wynikiem konsultacji w dokumencie propozycja Warunków Dotyczących Bilansowania.

Propozycja Warunków Dotyczących Bilansowania po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP oraz zostaną przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 lit. c) w/w Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania.