Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

23 grudnia 2019, 16:06

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 23 grudnia 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 7 stycznia 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl na który należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie, w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP -Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce "Dokumenty" na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.