Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP przekazany do URE

15 stycznia 2020, 15:30

Projekt Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP przekazany do URE

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 13 stycznia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zakończył w dniu 7 stycznia 2020 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w tej karcie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tej karty, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.