Powrót

Zatwierdzenie Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019, CB/25/2019

19 lutego 2020, 14:06

Zatwierdzenie Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019, CB/25/2019

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji: nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna, nr CK/8/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.8.2019.PSt z dnia 18 lutego 2020 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Kartach aktualizacji nr:

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. Kartach aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 21 lutego 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Kartami aktualizacji oraz teksty jednolite wszystkich części IRiESP, uwzględniające zmiany wprowadzone ww. Kartami.