Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Przedstawiamy analizę przygotowaną przez Narodowe Centrum Analiz Energetycznych dotyczącą alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Raport nie stanowi oficjalnego stanowiska PSE. 

Let us present the study conducted at the National Centre for Energy Analyses (NCAE) concerning alternative scenarios for ensuring continuity of electricity supply while minimizing greenhouse gas emissions. The analysis in no way reflects the official position of PSE.


Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Jak powinien zmienić się rynek energii elektrycznej, by wspierać bilansowanie zasobów systemu? Ile OZE "zmieści się" w systemie? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące przyszłości systemu elektroenergetycznego można znaleźć w prezentacji prezesa PSE Eryka Kłossowskiego.

Prezentacja została przygotowana na potrzeby zorganizowanej przez Forum Energii konferencji "Energetyka 2030. Nowa energia do zmian", która odbyła się 7 grudnia 2020 roku.

 


Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
Przedstawiamy eksperckie opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania".

Dokument jest dostępny na stronie internetowej.

 


Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki

Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki


Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Część terenu zajmowanego przez linie elektroenergetyczne najwyższych napięć jest całkowicie wyłączona z użytkowania, a na części istnieją ograniczenia w użytkowaniu. W artykule przedstawiono zasady ustalania szerokości pasa technologicznego, opisano oddziaływanie linii na środowisko oraz wymagania  związane z sytuowanie obiektów w pobliżu linii.